Διαθέσιμες σε όλη την Ελλάδα οι υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης

Μέσω του gov.gr

Διαθέσιµες και για τις δεκατρείς περιφέρειες, ανάµεσα στις οποίες και η ∆υτική Ελλάδα, είναι πλέον οι υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης µέσω του gov.gr. Τα συναρµόδια υπουργεία Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών και Μεταφορών προχώρησαν στην περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στις υπόλοιπες οκτώ περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη σχετική διαπιστωτική πράξη του υφυπουργού Υποδοµών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, οι πολίτες στις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης, αλλά και για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής µέσω µιας απλής διαδικασίας.

Με την πανελλήνια κάλυψη µετασχηµατίζεται πλήρως η εµπειρία των πολιτών στις καθηµερινές τους συναλλαγές µε τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και τίθεται οριστικό τέλος σε µια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούσαν από τους πολίτες αναµονή σε µια σειρά από ουρές. Ταυτόχρονα, µε την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, αποσυµφορούνται από διοικητικά βάρη 59 ∆ιευθύνσεις Μεταφορών µε 84 Τµήµατα Αδειών Οδήγησης και 411 υπαλλήλους-χειριστές των υπηρεσιών, εξοικονοµώντας πολύτιµους πόρους, αλλά και χρόνο.

Οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρµογή του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε τους κωδικούς Taxisnet, και καταχωρούν ψηφιακά την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, συµπεριλαµβανοµένων της φωτογραφίας, της υπογραφής τους και του οικείου παραβόλου. Αδεια οδήγησης µε ένα κλικ ∆

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ