ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Επικοινωνία

H εταιρία ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε  που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας (Ρήγα Φεραίου 113, TK 27131, τηλ. επικοινωνίας +302621040100, e-mail: protinews@otenet.gr) όπως νομίμως εκπροσωπείται (στο εξής η «Εταιρεία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας, ως υποκειμένου της επεξεργασίας. 

2) Συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν ανοίγεται προσωπικό λογαριασμό ή δεν δίνετε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

  • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
  • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
  • Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
  • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
  • Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπου μας. Τα δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.

3) Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που ένας διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη ή επισκέπτη ώστε κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

Παρακάτω παρατίθεται περίληψη των cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. 

4) Λοιποί σύνδεσμοι

Σημειώνεται ότι ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων και για τους οποίους δεν φέρουμε καμία ευθύνη, για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρούν.

5) Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην κάτωθι διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 113, Πύργος Ηλείας, 27131 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : protinews@otenet.gr, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ όπως, για παράδειγμα, 

-για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, (δικαίωμα πρόσβασης),

-να ζητήσετε αντίγραφο (δικαίωμα φορητότητας)

-να ζητήσετε τη διόρθωσή τους εάν είναι ελλιπή ή εσφαλμένα, και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό ΓΚΠΔ (δικαίωμα διόρθωσης),

-να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),

– τη διαγραφή τους(δικαίωμα διαγραφής),

-να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας (περιλαμβανομένου του περιορισμού σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας), να λάβετε διαφημιστικό υλικό (άμεσου μάρκετινγκ) από την Εταιρία (δικαίωμα εναντίωσης)

Σε περίπτωση παράβασης άσκησης των ανωτέρω, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr) μετά από την υποβολή παραπόνου στην Εταιρία μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.