Εγκύκλιος Μητροπολίτη Ηλείας

Πρός

Τους αΐδ. ’Εφημερίους των Ιερών Ναών
καί τά Ηγουμενοσυμβούλια τών Ιερών Μονών
τής Ίεράς Μητροπόλεως ημών

Αγαπητοί μου Πατέρες καί Αδελφοί,

1.            Ήδη έφθάσαμε στό μέσο τής ΜεγάΛης Τεσσαρακοστής καί

έτοιμαζόμεθα νά εορτάσουμε τό Πασχα, γιά νά πάρουμε τό άγιο Φώς, πού μάς

άγιάζει, μάς φωτίζει στή ζωή μας, μάς ζεσταίνει τόν χειμώνα και μάς δροσίζει

τό καλοκαίρι.

Όμως άν δέν προσέξουμε και δέν κάνουμε καλή χρήσι τής φωτιάς μπορεί

και νά προκαλέσουμε καταστροφικές πυρκαγιές στά δάση μας, στίς έλιες μας,

στά άμιπέλια μας, άκόμη καί στα σπίτια καί στούς συνανθρώπους μας, άλλά καί

νά καούμε καί εμείς οί ίδιοι. Τέτοια γεγονότα έζήσαμε καί εμείς παλαιότερα στήν

Ηλεία τό 2007 μέ 60 περίπου Ανθρώπινα θύματα, μέ εκατομμύρια έλαιόδενδρα,

μέ καμένα αμπέλια καί πολλά σπίτια μιας.

2.            Διά τούτο τώρα, πρίν νά άρχίση τό Καλοκαίρι, ή Πυροσβεστική

Υπηρεσία τής Περιφέρειας μιας, άπέστειλε Διαταγή άπαγορεύσεως κάθε φωτιάς

άπό 1-5-2021 έως 31-10-2021.

Σάς Αποστέλλω φωτοαντίγραφο αύτής τής Αποφάσεως καί σάς

παρακαλώ διά τα έξής:

α. Νά άναγνώσετε τήν Απόφασί τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τής

Περίφερείας μας στό τέλος τής θείας Λειτουργίας τήν Κυριακή τών Βαΐων 25

Απριλίου 2021 καί νά συστήσετε στούς ‘Ενορίτες σας νά μή Ανάψουν καμμία

φωτιά καί πουθενά κατά τούς Μήνες: Μάίον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστον,

Σεπτέμβριον καί Οκτώβριον καί νά προσέχουν πολύ. Τώρα ούτε και τά

σκουπίδια μας δεν καίμε

β. Όταν κάπου ίδούν φωτιά νά τρέξουν νά την σβήσουν, καί νά

ειδοποιήσουν άμεσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλέφωνο 199) ή την

Αστυνομία (τηλέφωνο 100), άλλά καί έσάς γιά νά κτυπησετε τίς καμπάνες, ώστε

νά τρέξουν όλοι γιά νά τήν σβήσετε.

γ. Πολύ ώφέλιμο μαλιστα θεωρώ νά τούς συστήσετε να προσέχουν στο

άναμμα και στό σβύσιμο τών τσιγάρων τους και άκόμη καλύτερο και

ώφελιμοτερο γιά τήν πρόληψι πυρκαγιάς καί γιά τήν ύγείαν τους θα ήτο νά τούς

συστήσετε νά κόψουν όλως διόλου τό κάπνισμα.

δ. Νά καθαρίσετε καλά έσωτερικά τά Κοιμητήρια καί νά συστήσετε στους

Χριστιανούς σας νά μή άφήνουν άναμμένα κανδήλια η κεριά στούς Ναούς ή στά

μνήματα.

ε. Νά καθαρίσετε εξωτερικά άπό τα ξερά χόρτα ή τούς θάμνους 20 μέτρα

γύρω άπό τά Κοιμητήρια καί άπό πάντα τά Εξωκκλήσια τής Ενορίας σας. Προς

τούτο έχω δι’ όλους σας καί την προφορική άδειαν τής κυρίας Προϊσταμένης τής

Διευθύνσεως Δασών Ηλείας.

3.            Ελπίζοντας ότι θά δείξετε τό μέγιστο ενδιαφέρον σας καί σέ τούτο τό

σωτήριο έργο τής προλήψεως καταστροφικής φωτιάς, γιά νά περάσουμε όλοι

μας ένα δροσερό καί ωφέλιμο Καλοκαίρι, διατελώ

Με πατρικές ευχές

Ο Μητροπολίτης

Ηλείας Γερμανός

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ