Κορωνοενισχύσεις με περικοπές

Αφορούν υπαίθριο καρπούζι, φθινοπωρινές πατάτες, τομάτες και αγγούρια θερμοκηπίων

Ενισχύσεις 24,2 εκατ. ευρώ συνυπέγραψαν Σπ. Λιβανός και Θ. Σκυλακάκης

Χρ. Βαλιανάτος: «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η μείωση  των χρηματικών ποσών»

Με περικοπές όσον αφορά τα αρχικά ποσά που είχαν καθοριστεί για το υπαίθριο καρπούζι, τις φθινοπωρινές πατάτες και άλλα αγροτικά προϊόντα, υπεγράφη από τον υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό και τον  αναπληρωτή υπουργό  Οικονομικών κ. Θεοδ. Σκυλακάκη, η χορήγηση κρατικών κορωνοενισχύσεων  ύψους 24,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα όσον αφορά το υπαίθριο καρπούζι το αρχικό ποσό ήταν 150 ευρώ ανά στρέμμα και η ενίσχυση ανέρχεται σε 140 ευρώ, ενώ για  την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα οι παραγωγοί θα λάβουν 205 € ανά στρέμμα, αντί 215 που είχε αναφερθεί αρχικά.

Αξίζει να τονιστεί ότι για το καρπούζι θερμοκηπίου οι παραγωγοί είχαν λάβει κορωνοενίσχυση 300 ευρώ/στρ, καταβάλλοντας ωστόσο μεγαλύτερα ποσά στον ΕΛΓΑ, σε σχέση  με το υπαίθριο καρπούζι.

«Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η μείωση  των ενισχύσεων διότι οι παραγωγοί που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της πανδημίας, περίμεναν τα χρήματά τους» ανέφερε στην «ΠΡΩΤΗ» ο πρόεδρος της Ο.Π. Αμαλιάδας κ. Χρ. Βαλιανάτος, ο οποίος τόνισε πως για το ζήτημα  αυτό θα ενημερωθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 8 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. στην Αθήνα.

Εξάλλου σύμφωνα με τον κ. Βαλιανάτο, ένα ακόμα εμπόδιο που καλούνται να περάσουν οι παραγωγοί είναι οι αιτήσεις που θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες  για να λάβουν τις ενισχύσεις, που θα μπορούσαν να δοθούν μέσα σε λίγες ημέρες σε όσους έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)…

Η απόφαση

Με την παραπάνω απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης, σύμφωνα με την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα εξής προϊόντα:

  • υπαίθριου καρπουζιού,  mini και obla στην Επικράτεια,
  • της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής Πατάτας στην Επικράτεια,
  • των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε Τομάτες και Αγγούρια στην Επικράτεια, εξαιρουμένης της Κρήτης,

·         της βουβαλοτροφίας στην Επικράτεια,   

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας :

Ø  Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος αιτήσεων 2020 όπως αυτή η αίτηση ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2020.

Ø  Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013.   

Όροι και Ύψος ενίσχυσης

  1. Για τους δικαιούχους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, καρπουζιού mini και  καρπουζιού  obla και τους παραγωγούς καλοκαιρινής και φθινοπωρινής Πατάτας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας.
  • Για τους εκτροφείς βουβάλων να διέθεταν τουλάχιστον ένα θηλυκό βούβαλο άνω των έξι (6) μηνών την 30η Ιουνίου 2020.
  • Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως :

α) Για το υπαίθριο καρπούζι, το καρπούζι mini και το καρπούζι  obla στην Επικράτεια 140 € ανά στρέμμα.

β) Για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή Πατάτα στην Επικράτεια 205 € ανά στρέμμα.

γ) Για την Τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 500 € ανά στρέμμα.

δ) Για το Αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 210 € ανά στρέμμα.

ε) Για την βουβαλοτροφία στην Επικράτεια θα διατεθεί ποσό 620.070 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο από το ποσό του άρθρου 4. Το ύψος της ενίσχυσης ανά βούβαλο θα προκύψει από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων άνω των έξι (6) μηνών διαιρουμένου δια του ποσού που διατίθεται για την βουβαλοτροφία.

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε ενιαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 225.000 €. Στο ποσό των 225.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2021 από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.295.605   ευρώ

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31/12/2021.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ