Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) για την Δυτική Ελλάδα. Αποφάσισε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

Ειδικότερα, συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Δυτικής Ελλάδας, για πρώτη φορά από τη σύστασή της. Προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το πολύ σημαντικό ζήτημα των δράσεων και παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια.

Με ειδικό εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρο Δημητρογιάννη και συντονιστή τον πρόεδρο της Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκη Παπαδόπουλο. Αναλύθηκαν οι στόχοι, τα δεδομένα, οι προβλέψεις και οι τομείς των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης οι δράσεις και τα προτεινόμενα μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναπτύχθηκε εκτενής και ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους των φορέων οι οποίοι αναγνώρισαν τη σημαντική προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής. Καθώς και την ενσωμάτωση προτάσεών τους κατά την πρότερη διαβούλευση. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ομόφωνα ενέκρινε το Περιφερειακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αποδεχόμενη ότι πρόκειται για ένα περιεκτικό και αναλυτικό σχέδιο δράσης.

Η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) αποτελεί μια θεσμική υποχρέωση, σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016). Και τις   κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016). Στόχος του αποτελεί ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων προσαρμογής της Περιφέρειας στις επερχόμενες   κλιματικές αλλαγές.

Οι βασικοί στόχοι του ΠΕΣΠΚΑ της  ΠΔΕ:

1. Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και   μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή και η εφαρμογή αυτών στις δράσεις των φορέων της Περιφέρειας

2. Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου

3. Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της  οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους

4. Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής

5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Να σημειωθεί πως έχουν προβλεφθεί τρία σενάρια επιπτώσεων, βραχυχρόνιο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εντοπίζονται οι τομείς   και οι γεωγραφικές περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο (εκτίμηση επιπτώσεων).

Οι τομείς αυτοί είναι: γεωργία,  δάση, αναδασωτέες εκτάσεις, βιοποικιλότητα-οικοσυστήματα, αλιεία-υδατοκαλλιέργειες, υδάτινοι πόροι, παράκτιες χρήσεις,  ποτάμια, τουρισμός, ζήτηση ενέργειας, υποδομές μεταφορών, υγεία, δομημένο περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά.

Με βάση τις τομεακές και χωρικές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Προτείνονται τα τελικά μέτρα και οι δράσεις για την αποφυγή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και όπου αυτό δεν είναι δυνατό,   προτείνονται μέτρα και δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιάννης, σημειώνει: «Το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών που ήδη βιώνουμε. Βασικοί μας στόχοι είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας σε όλους τους τομείς και περιοχές προτεραιότητας. Με δράσεις προσαρμογής που συνάδουν με  τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, η παρακολούθηση υλοποίησης και αποτελεσματικότητας δράσεων, η ενδυνάμωση   των   διοικητικών   δομών   της   Περιφέρειας   που   θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή δημιουργία νέων δομών, και τέλος η επικοινωνία και διάχυση πληροφορίας με τις τοπικές κοινωνίες. Επιλέξαμε τους προηγούμενους μήνες να κάνουμε μια ουσιαστική και αποτελεσματική διαβούλευση με φορείς και πολίτες, τις προτάσεις των οποίων ενσωματώσαμε στο σχέδιο. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ευμετάβλητο φαινόμενο με πολλές παραμέτρους, και απαιτείται η σύμπραξη όλων μας για την αντιμετώπισή της».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ανέφερε: «Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ανθρώπινες κοινωνίες και την οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Για τον λόγο αυτό, οφείλουμε να λάβουμε έγκαιρα τα μέτρα μας, να προστατεύσουμε το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα παραδώσουμε έναν ασφαλή και καλύτερο τόπο στα παιδιά μας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη έτοιμο τον οδικό χάρτη. Επιθυμία μας είναι η ταχύτερη δυνατή εκκίνηση των αναγκαίων δράσεων»

Σημειώνεται, τέλος, πως το κόστος  εκπόνησης του ΠΕΣΠΚΑ ανήλθε στο ποσό των 53.000 ευρώ και η σύνταξη έγινε με όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και θεσμικές προϋποθέσεις. Περιλαμβάνει συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης και υλοποίησης, προτείνει τη σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΑΚΑ). Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι προβλέπει την αναγκαιότητα έργων και δράσεων ύψους 192.000.000 ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, εκπρόσωποι κοινωνικών σωματείων, στελέχη της ΠΔΕ και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας που εκπόνησε το ΠΕΣΠΚΑ.

πηγη: tempo24.news

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ