Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΟυσιαστική στήριξη σε όλους τους τομείς

Ουσιαστική στήριξη σε όλους τους τομείς

Τα στοιχεία του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Έχοντας στο επίκεντρο της, τον πολίτη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε την Τρίτη το μεσημέρι τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ιωάννα Φαναριώτου, αναφέρθηκε αναλυτικά στους επτά (7) άξονες δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καθώς και στα αποτελέσματα των αξόνων αυτών.

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας  2014-2020, εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014, με τη με αριθ. C(2014)10161final απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συνολική του χρηματοδότηση ανήλθε στο ποσό των  449,3 εκ € (89,8 εθνική συμμετοχή, 359,5 κοινοτική συμμετοχή).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, την περίοδο του covid ενισχύθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικά 6243 επιχειρήσεις και διατηρήθηκαν με τον τρόπο αυτό 7.915 θέσεις εργασίας. Παράλληλα άλλες 1306 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν (εκτός των ενισχύσεων covid), δημιουργώντας συνολικά 1.054 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα υλοποιήθηκαν και μία σειρά από έργα που είχαν να κάνουν με, την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αντιπλημμυρικά έργα, έργα βελτίωσης υπηρεσιών ύδρευσης κ.α.

Οι επτά (7) άξονες προτεραιότητας

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες – στόχοι του προγράμματος υλοποιήθηκαν μέσω 7 αξόνων προτεραιότητας και 10 Θεματικών στόχων.

Οι άξονες προτεραιότητας ήταν οι εξής:

 • Άξονας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των  επιχειρήσεως, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 • Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
 • Άξονας 3: Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών
 • Άξονας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων
 • Άξονας 5: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης
 • Άξονες6-7: Τεχνική Υποστήριξη ΠΕΠ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)

Πρόοδος Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1Συνολική Δημ. Δαπάνη (€)%
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας105.383.48023,45%
 • Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 119,1 εκ. € (113 % της Δ.Δ. του άξονα)
 • Οι δαπάνες των ενταγμένων δράσεων ανέρχονται σε 110,0 εκ. €  (104 % της Δ.Δ. του άξονα)

Αποτελέσματα και επιπτώσεις

ΕΙΔΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Covid -191.13934.037.674 €
ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Covid -195.10415.960.700 €7.915
ΣΥΝΟΛΟ6.24349.998.374 €7.915
ΕΙΔΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ273.437.458 €460
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ32562.907.882 €14
ΕΠΙΧΟΡΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ453.388.060 €49
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ92.378.171 €168
ΣΥΝΟΛΟ40672.111.572 €691
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Συνολική Δημ. Δαπάνη (€)%
Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον140.709.86031,32%
 • Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 179,84 εκ. € (127,8% της Δ.Δ. του άξονα)
 • Οι δαπάνες ανέρχονται σε 149,5 εκ. € (106,42% της Δ.Δ. του άξονα)

Αποτελέσματα και επιπτώσεις

Υπηρεσίες στους πολίτες

 • 225.288 εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • 23.000  εξυπηρετούνται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
 • 334.444 πολίτες ζουν σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης
 • 38.047  κάτοικοι ωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα
 • 240.729 κάτοικοι εξυπηρετούνται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Ενεργειακή αναβάθμιση

 • 2.440 νοικοκυριά σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
 •  32  δημόσια κτίρια ενισχύθηκαν για εξοικονόμηση ενέργειας

Φύση και βιοποικιλότητα

 • 3.998 εκτάρια οικοτόπων ενισχύονται για καλύτερο καθεστώς διατήρησης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3Συνολική Δημ. Δαπάνη (€)%
Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών50.631.19611,27%
 • Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 58,7 εκ. € (116,06% της Δ.Δ. του άξονα)
 • Οι δαπάνες ανέρχονται σε 49,5εκ. € (97,76% της Δ.Δ. του άξονα)

Αποτελέσματα και επιπτώσεις

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση μεταφορικών υπηρεσιών

 • 53,00 Km μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών
 • 35,09 Km μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών
 • 2   λιμενικές υποδομές αναβαθμίστηκαν (phasing)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4Συνολική Δημ. Δαπάνη (€)%
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων96.640.97821,51 %
 • Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 119,3 εκ. € (123,59% της Δ.Δ. του άξονα)
 • Οι δαπάνες ανέρχονται σε 103,04 εκ. € (107% της Δ.Δ. του άξονα)

Αποτελέσματα και επιπτώσεις

Απασχόληση και ανεργία

 • 1.010 άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
 • 260  συνέχιζαν να εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους
 • 233 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων

Υγεία και φροντίδα

 • 9.450 πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των TOMY
 • 1000 ωφελούνται από υπηρεσίες τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας
 • 360 ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις
 • 725 ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • 27  δομές υποστηρίχθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5Συνολική Δημ. Δαπάνη (€)%
Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης49.000.00010,9%
 • Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 58,1 εκ. € (118,58% της Δ.Δ. του άξονα)
 • Οι δαπάνες ανέρχονται σε 54,0εκ. € (110,27% της Δ.Δ. του άξονα)

Αποτελέσματα και επιπτώσεις

Κοινωνικές υποδομές

 • 4.005 μαθητές η δυναμικότητα υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
 • 14 σχολικές μονάδες κατασκευάστηκαν         
 • 10  υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας ενισχύθηκαν
 • δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών
 • αναβάθμιση νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας
 • πράξεις εξοπλισμού 3 νοσοκομείων
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6Συνολική Δημ. Δαπάνη (€)%
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ600.0000,13%
 • Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 0,74 εκ. € (123,84% της Δ.Δ. του άξονα)
 • Οι δαπάνες ανέρχονται σε 0,38 εκ. € (63,08% της της Δ.Δ. του άξονα)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7Συνολική Δημ. Δαπάνη (€)%
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ6.370.3701,4%
 • Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 6,03 εκ. € (94,68% της Δ.Δ. του άξονα)

Οι δαπάνες ανέρχονται σε 4,8 εκ. € (76,39% της Δ.Δ. του άξονα)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ