Φωτοβολταϊκά στέγης και πάρκα: Αιτήσεις σύνδεσης σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο

Στις 21 Οκτωβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση σύνδεσης με το δίκτυο, σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές με κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο, μεταξύ των οποίων και το δίκτυο της Πελοποννήσου όπου ανήκει η Ηλεία.

Πρόκειται για εφαρμογή της νέας νομοθεσίας του ΥΠΕΝ, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία χώρου στο  ηλεκτρικό δίκτυο για να χωρέσουν περισσότεροι «μικροί» επενδυτές σε ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά.

Με βάση το νέο νόμο 4819/2021 του ΥΠΕΝ έχει ανατεθεί στο ΔΕΔΔΗΕ, να υλοποιήσει μελέτες για όλη τη χώρα, προκειμένου  να διαπιστώνονται τα περιθώρια υποδοχής σταθμών ΑΠΕ ανά υποσταθμό. Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και τα πρώτα 10 μεγαβάτ ανά υποσταθμό (εφόσον υπάρχουν) θα κατανέμονται ως εξής:

-το 40 % για οικιακά συστήματα,

-το 30 % σε αυτοπαραγωγούς αγρότες

-το υπόλοιπο 30 % σε αυτοπαραγωγούς στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Οι μονάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν ισχύ το πολύ 10 κιλοβάτ και αφορούν φωτοβολταϊκά στις στέγες, μονάδες με ενεργειακό συμψηφισμό ή και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

Αν υπάρχει ή δημιουργηθεί περιθώριο πάνω από 10 μεγαβάτ, τότε αυτό θα κατανέμεται κατά 20% επίσης σε αυτοπαραγωγούς, και το 80% στις λοιπές μονάδες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, αφού ολοκλήρωσε τις σχετικές μελέτες ανοίγει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για φωτοβολταϊκά  πρώτα για τρεις κορεσμένες περιοχές και συγκεκριμένα την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Με τίτλο «Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή του άρθρου 132 ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021)» από το Διαχειριστή Δικτύου ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα: Σε εφαρμογή του Άρθρου 132, του ν.4819/2021, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022) «Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ.  1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.», ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η έναρξη υποδοχής αιτήσεων  σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν στα  κορεσμένα δίκτυα του εν λόγω άρθρου, θα εκκινήσει στις κάτωθι ημέρες και ώρες:

-Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στις Διασυνδεδεμένες με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου – Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος) στις 19.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

-Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν από κατηγορίες παραγωγών με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν.4513/2018, στο κορεσμένο Δίκτυο της Πελοποννήσου στις 21.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

-Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στη νήσο Κρήτη στις 25.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.”

Έλλειψη ηλεκτρικού χώρου

Ανάλογες ανακοινώσεις αναμένονται από τον ΔΕΔΔΗΕ και για άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου για την υποδοχή νέων μονάδων ΑΠΕ αποτελεί σύμφωνα με τους επενδυτές ένα από τα βασικά προσκόμματα στην ανάπτυξη της “πράσινης” ενέργειας, όχι μόνο στο δίκτυο διανομής αλλά και στη μεταφορά.

Οι Διαχειριστές των Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ προγραμματίζουν επενδύσεις για αύξηση της δυνατότητας υποδοχής των νέων μονάδων. Ρύθμιση που ψηφίστηκε με τον ίδιο νόμο για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ προβλέπει μεταξύ άλλων ότι έργα επέκτασης/αναβάθμισης των δικτύων που εξυπηρετούν αποκλειστικά παραγωγούς ΑΠΕ πληρώνονται από τους ίδιους ή αναλογικά με το βαθμό χρήσης τους.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ