Όλες οι αλλαγές στις γονικές παροχές: Πώς γίνονται με λιγότερα χρήματα

284

Ριζικές αλλαγές έφερε ως προς τις γονικές παροχές ο ν. 4839/2021, ο οποίος είναι σε ισχύ από την 01-10-2021 και θα λύσει τα χέρια σε πολλές οικογένειες, στις οποίες οι γονείς επιθυμούν να μεταβιβάσουν εν ζωή στα τέκνα τους το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς έχει απαλειφθεί πλέον το αφορολόγητο όριο των 150.000 ευρώ.

Γράφει η δικηγόρος, Κατερίνα Φραγκάκη

Αφορολόγητο όριο, το οποίο αποτελούσε τροχοπέδη για τις εν ζωή μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας από τους γονείς στα τέκνα, αφού άφηνε εκτός προστασίας χιλιάδες ιδιώτες, ακόμη και αν δεν είχαν τεράστια ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα:

Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 150.000 σε 800.000 ευρώ και αφορά σε μεταβιβάσεις εν ζωή (δωρεές και γονικές παροχές) μεταξύ των προσώπων της κατηγορίας Α της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, τα οποία είναι συγκεκριμένα: α) ο σύζυγος του δωρεοδόχου, β) το πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον δωρεοδόχο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Από την ημέρα θέσης σε ισχύ του άρθρου 56 του ν. 4839/2021 οι δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ των ανωτέρω προσώπων θα απαλλάσσονται από φόρο μέχρι ποσού 800.000 ευρώ, ενώ ο συντελεστής για τις μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας που ξεπερνά το ανωτέρω ποσό θα είναι 10% και θα αφορά το υπερβάλλον μέρος του τιμήματος.

Η αλλαγή στις δωρεές χρηματικών ποσών

Τεράστια είναι η αλλαγή όσον αφορά και τις δωρεές χρηματικών ποσών, οι οποίες μέχρι πρότινος φορολογούνταν με συντελεστή 10% επί του δωρηθέντος ποσού από το πρώτο κιόλας ευρώ.

Πλέον και οι δωρεές χρηματικών ποσών υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και απαλλάσσονται από φόρο μέχρι το ποσό των 800.000 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μία δωρεά 100.000 ευρώ ενώ μέχρι πρότινος φορολογούταν με 10.000 ευρώ (10% επί του συνολικού ποσού), σήμερα απαλλάσσεται πλήρως από φόρο.

Όπως ενδεικτικά αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση του ν. 4839/2021: «Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.
Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1α, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία.»

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ρύθμιση, καθώς απαλλάσσει τις μεταβιβάσεις μεταξύ «στενών» συγγενών από τη βάσανο των υψηλών φορολογικών συντελεστών που ανάγονται σε εποχές πολύ πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και πριν ακόμα την αλλαγή νομίσματος.

Πηγή:enikonomia.gr