«Κλείδωσαν» τα κριτήρια για το πριμ εξόδου της νέας ΚΑΠ

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Από 60 έως 67 ετών το όριο για την χορήγηση στήριξης

Σε συμφωνία για τα ηλικιακά όρια του πριμ εξόδου της νέας ΚΑΠ ήρθαν τα ευρωπαϊκά όργανα. Δίνοντας τελικά το περιθώριο στις εθνικές αρχές να χορηγήσουν τη στήριξη. Είτε σε αγρότες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης. Ή σε αγρότες που θα φτάσουν την ηλικία αυτή έως το τέλος του επιχειρηματικού πλάνου (έως επταετία) που θα τρέξουν μαζί με το νέο αγρότη.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο Μέτρο θα τρέξει ως ένα πρόγραμμα «Συνεργασίας». Μεταξύ νεαρού και μεγαλύτερου σε ηλικία αγρότη. Οι οποίοι θα συνάψουν συμφωνία στο τέλος της συνεργασίας τους να περάσει η εκμετάλλευση εξολοκλήρου στα χέρια του νεαρού. Για να αποζημιωθεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία θα λάβει ένα εφάπαξ πριμ.

Αναλυτικότερα, το Άρθρο 71 «Συνεργασία» διαμορφώνεται ως εξής με βάση τους κανόνες της νέας ΚΑΠ:

Άρθρο 71 Συνεργασία

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για συνεργασία. Υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως ορίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ για :

α) προετοιμασία και υλοποίηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 ·

β) προετοιμασία και εφαρμογή του LEADER. Που αναφέρεται ως τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ)

γ) προώθηση και υποστήριξη κοινοτικών και εθνικών αναγνωρισμένων συστημάτων ποιότητας και της χρήσης τους από τους γεωργούς ·

(δ) υποστήριξη οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων ·

(δα) προετοιμασία και εφαρμογή στρατηγικών έξυπνων χωριών όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

(στ) υποστήριξη άλλων μορφών συνεργασίας.

  • Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μόνο για την προώθηση νέων μορφών συνεργασίας. Συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων, εάν ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα. Η συνεργασία [πρέπει ή θα] περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συνεργάτες και θα συμβάλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6.
  • Τα κράτη μέλη μπορούν να καλύψουν βάσει του παρόντος άρθρου τις δαπάνες που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της συνεργασίας.
  • Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τη στήριξη ως συνολικό ποσό βάσει του παρόντος άρθρου. Που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και το κόστος των ενεργειών που υλοποιούνται ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το κόστος συνεργασίας και να χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλους τύπους παρεμβάσεων για αγροτική ανάπτυξη, εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης. […]
  • Τα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν μέσω αυτού του είδους τις παρεμβάσεις τη συνεργασία που αφορά αποκλειστικά ερευνητικούς φορείς.
  • Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής. Ιδίως για ανανέωση μεταξύ των γενεών σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο σε γεωργούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης. Ή σε αγρότες που θα φτάσουν την ηλικία αυτή έως το τέλος της συνεργασίας, όπως καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.
  • Τα κράτη μέλη περιορίζουν την υποστήριξη σε επτά έτη κατ ‘ανώτατο όριο. Εκτός από το LEADER και τις συλλογικές δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για την επίτευξη των ειδικών περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που αναφέρονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) του άρθρου 6 παράγραφος 1.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ