Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Ξεκινάει από τις 25 Ιανουαρίου  στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα ΕξυπηρέτησηςΠολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, η υποβολή αιτήσεων  για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΠ δήμου Πύργου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των δελτίων είναι τα εξής:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται τοπαθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις

γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικόποσοστό.

2 α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος.

Στη βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνίαγνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματοςλήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση ΔιοικητικούΔιευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπήςαπό την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και τουπρογράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τααντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναιεγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού,απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ήέχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτηνοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) μεποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι γιαεργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται ΙατρικήΒεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται ηνοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότηταςήφωτοαντίγραφο αυτής.

5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες .

Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.

7. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

Η ημερομηνία λήξης είναι στις 31-10-2021.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ