Ξεμπλοκάρει η διαδικασία για τους δασικούς χάρτες

Στον «αέρα» βρίσκεται  το μεγαλύτερος μέρος των 12000 υποθέσεων που αφορούν το Νομό Ηλείας

Ξεκινάει η μάχη διεκπεραίωσης άνω των 180.000 εκκρεμών αντιρρήσεων ιδιοκτητών στους δασικούς χάρτες στη χώρα μας, καθώς ορίστηκαν οι αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών, δασολόγων και υπαλλήλων και άρχισαν να βγαίνουν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση τους.

Πρόκειται για ένα μείζον θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια προκάλεσε  μεγάλες καθυστερήσεις γύρω από την υλοποίηση της διαδικασίας για τους δασικούς χάρτες,  με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρενέργειες  για χιλιάδες   πολίτες και στην Ηλεία.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η «ΠΡΩΤΗ»,  από τις 12000 περίπου αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί, από τις τέσσερις αρμόδιες επιτροπές στην Ηλεία έχουν εξεταστεί περίπου 1500, πράγμα που σημαίνει ότι με τους μέχρι τώρα  ρυθμούς θα χρειαζόντουσαν  περισσότερα από … 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία!

Για τη στελέχωση των επιτροπών, που θα καλύπτουν μία ή περισσότερες τοπικές ή δημοτικές κοι­νότητες (πρώην δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα) ή έναν Δήμο), στους οποίους αφορά η ανάρτηση των δασικών χαρτών, με πρωτοβουλία των αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογρα­φήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών τους,  γίνεται αλληλογραφία και συντάσσονται κατάλογοι.

Κατάλογοι συμμετοχής

Οι κατάλογοι για τη στελέχωση των  Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) των Δασικών Χαρτών, κατόπιν υποβολής αιτήματος των ενδιαφερομένων συντάσσονται από:

-Τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή άλλον της Επικράτειας, με προτεινόμενους δικηγόρους τουλάχιστον παρ’ εφέταις ή υποδεικνύονται απευθείας μέλη τους ως Πρόεδροι των επιτροπών.

-Τις διοικητικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της οικείας Περιφέρειας και των οικείων Δή­μων, με τις ειδικότητες των υπηρετούντων δασολόγων Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις των μελών δασολό­γων και των γραμματέων των ΕΠ.Ε.Α., με την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι δυνατό να ζητηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι από Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου, που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας Απο­κεντρωμένης Διοίκησης.

-Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή το οικείο περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, με  απευθείας μέλη τους ως μέλη των επιτροπών, με προτεινόμενους μηχανι­κούς με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, που έχουν δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος. Απευθύνεται προς τις ειδικότητες: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών.

Η απόφαση για  τις αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών, δασολόγων και υπαλλήλων

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της, ως εξής:

Πρόεδρος δικηγόρος, τετρακόσια ευρώ (400€).

Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).

Μέλος μηχανικός, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).

Γραμματέας υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι: «Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα.

Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Αύγουστο, με την προϋπόθεση εξέτασης 100 υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζημίωση, ίση με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων στην εξέταση των οποίων συμμετείχε το μέλος, ο πρόεδρος ή γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέσεων που εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου μέλους, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων (συμμετοχή σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση).
Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συνόλου των εκατό (100) αποφάσεων στο τέλος τού μήνα. Άλλως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Στην Ηλεία

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ξεκινά στην Ηλεία η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα ανάρτησης με σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στάλθηκε από το ΥΠΕΝ στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με εντολή να μεριμνήσουν για την ευρύτατη δημοσιοποίηση της ανάρτησης καθώς και της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

Παράλληλα δίνονται οδηγίες συνεργασίας των δασικών υπηρεσιών με τον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ώστε η  θεώρηση καθώς και η απόφαση της ανάρτησης τού δασικού χάρτη να γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά, άμεσα εντός της ημέρας έκδοσής τους στον Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, και στην Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ