Σε εξέλιξη η αποστολή δικαιολογητικών στον ΑΣΕΠ

414

Λήγει στις 20 Γενάρη η προθεσμία για την αποστολή στον ΑΣΕΠ δικαιολογητικών που αφορούν την προκήρυξη του διαγωνισμού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται ταχυδρομικά και οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται με τον αριθμό μητρώου του τους, στη σελίδα του ΑΣΕΠ, κάνοντας τον έλεγχο της αίτησης.

Η διαδικασία γίνεται προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),