Πρώτο «βήμα» για τον μερικό επαναπλημμυρισμό της πρώην λίμνης Μουριάς

«Πράσινο φως» για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πύργου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης/ΠΔΕ

Έγινε το πρώτο βήμα για τον μερικό επαναπλημμυρισμό της πρώην λίμνης Μουριάς, καθώς χθες εγκρίθηκε από τον Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πύργου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης/ΠΔΕ. Ένα πάγιο αίτημα των πολιτών του δήμου Πύργου και κυρίως του Συλλόγου Φίλων Μουριάς αναμένεται να λάβει «σάρκα και οστά», μέσω της προγραμματικής σύμβασης που σκοπό έχει την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή της αποξηρανθείσας λίμνης Μουριάς, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και βιοποικιλότητας του τοπικού οικοσυστήματος και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμος Πύργου, στα πλαίσια του αναπτυξιακού του ρόλου, εστιάζει ιδιαίτερα στην αποκατάσταση, του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα παρέχει την κατάλληλη επιστημονικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται, καθώς και τη χρηματοδότηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν τα εξής :

 • Ιστορικό Αποξήρανσης της λίμνης
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς
 • Καταγραφή υφιστάμενων μελετών και δεσμεύσεων
 • Υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του έργου
 • Δυνατότητα επαναπλημμυρισμού και αξιοποίησης της λίμνης

Με τελικό σκοπό την δημιουργία ενός οδικού χάρτη ανάπτυξης της περιοχής μελέτης.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 37.000,00 Ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των λειτουργικών εξόδων κάθε συμβαλλόμενου φορέα και του ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Τα οφέλη

Από την παρούσα συνεργασία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά οφέλη και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γενικότερα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνει:

 • Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ), ορίζεται ως ο φορέας συντονισμού, και αναλαμβάνει τα εξής δικαιώματα και τις εξής υποχρεώσεις:
 • Να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση στα συμβαλλόμενα μέρη και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Να συνεργάζεται, καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας, με τους άλλους συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή αυτού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων δημόσιων ή άλλων φορέων για την υλοποίηση του έργου, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
 • Να παρέχει μέσω των Υπηρεσιών τις οδηγίες, κατευθύνσεις, συμβουλές για την ομαλή και απρόσκοπτη πρόοδο των μελετών/υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας, να παρακολουθεί την πορεία εκπόνησής τους με την παροχή των κατάλληλων κάθε φορά οδηγιών και την ενεργό συμμετοχή στην ολοκλήρωσής τους.
 • Να προβαίνει στη σύνταξη προδιαγραφών υλοποίησης των επιμέρους μελετών/υπηρεσιών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ΠΔΕ δεν δέχεται αμοιβή, υπό τη μορφή μεταφοράς πιστώσεων, για την υλοποίηση του έργου της παρούσας σύμβασης.

Ο Δήμος Πύργου αναλαμβάνει:

 • Να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση στα συμβαλλόμενα μέρη και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Να συνεργάζεται, καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας, με τους άλλους συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή αυτού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.
 • Να παρέχει μέσω των Υπηρεσιών του κάθε διαθέσιμο υλικό που έχει στην κατοχή του, καθώς και τις απαραίτητες κατευθύνσεις και συμβουλές για την ομαλή και απρόσκοπτη πρόοδο των μελετών/υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας, να παρακολουθεί την πορεία εκπόνησής τους με την κατάθεση των κατάλληλων κάθε φορά προτάσεων και την ενεργό συμμετοχή στην ολοκλήρωσής τους.

Ο Δ. Πύργου δεν δέχεται αμοιβή, υπό τη μορφή μεταφοράς πιστώσεων, για την υλοποίηση του έργου της παρούσας σύμβασης.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνει:

 • Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως περιγράφεται στα άρθρα ι και 3 της παρούσας, συντάσσοντας τις προδιαγραφές και παρέχοντας υπηρεσίες, με δυνατότητα να αναθέσει την εκπόνηση μέρους ή όλου του αντικειμένου σε ειδικούς συνεργάτες / αναδόχους της επιλογής του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στις οποίες υπάγεται.
 • Να συνεργάζεται, καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας, με τους άλλους συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή αυτού καθώς και τον Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.
 • Να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6.
 • Την ενημέρωση των μελών της ΚΕΠ, την προετοιμασία των συνεδριάσεών της με την αποστολή σε αυτά κάθε σχετικού υλικού τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από τις Συνεδριάσεις και την παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε αυτήν.

Α. Αγγελίδου

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ