Συνάντηση του Δημάρχου Παν. Αντωνακόπουλου με τον Γεν. Γραμματέα ΥΠ.ΕΣ. Μιχ. Σταυριανουδάκη: Κυριάρχησαν τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα του Δήμου

Με τη συζήτηση να εστιάζεται σε καίρια θέματα που αφορούν ενταγμένα και υπό ένταξη έργα του Δήμου, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ΟΤΑ, πραγματοποιήθηκε η πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου,  με τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλη Σταυριανουδάκη στο γραφείο του στο Υπουργείο Εσωτερικών. ΠαρόνταςστησυνάντησηήτανεπίσηςοδιευθυντήςτουπολιτικούγραφείουτουΔημάρχουκιαντιπρόεδροςτηςΔΕΥΑΠύργουΓιώργοςΚαραστέργιος.

ΣτησυνάντησησυζητήθηκανσυγκεκριμέναθεσμικαθέματατηςΤοπικήςΑυτοδιοίκησης, μεταξύάλλωνκιηγρήγορηυλοποίησητουπρογράμματος «ΑντώνηςΤρίτσης» αλλάκαιηανάγκηαπλοποίησηςτωνδιαδικασιώνγιατημείωσητηςγραφειοκρατίας.
Οκ. ΑντωνακόπουλοςενημέρωσετονΓ.Γ. γιατονπλήρηφάκελο 13 ώριμωνμελετών-προτάσεωνγιαναενταχθούνστοΠρόγραμμα«ΑντώνηςΤρίτσης» προςχρηματοδότηση, πουέχειήδηκαταρτίσειοΔήμοςΠύργουγιατηδιεκδίκησηέργωντοαμέσωςεπόμενοδιάστημακαιτιςσχετικέςπροτάσειςπουέχουνυποβληθεί. Κιεπεσήμανεότι “μεαδιάκοπηδουλειά, πρόγραμμακαισχεδιασμόδιεκδικούμεσημαντικέςχρηματοδοτήσειςπουαποσκοπούνσεέργαζωτικήςσημασίαςγιατονΔήμομας”.

Κατά τηδιάρκειατηςσυζήτησηςδιαπιστώθηκεσυναντίληψηαπόψεωνσεπολύμεγάλοβαθμό, μεδεδομένηάλλωστεκαιτησχετικήεμπειρίατουκ. Σταυριανουδάκη, καθώςπροέρχεταιαπότηνΤοπικήΑυτοδιοίκηση (μιαςκαιγια 17 συναπτάέτηαπότο 2002 έωςτο 2019 υπήρξεΔήμαρχος, αρχικάστοΔήμοΔάφνηςκαιενσυνεχείαστοδιευρυμένοΔήμοΔάφνης-Υμηττού).

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ