«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12»

Υποβολή αιτήσεων έως τη Τρίτη 31 Αυγούστου

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του ν.4070/2012. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα- διοικητική μονάδα. Οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

Οι έδρες- διοικητικές μονάδες για τις οποίες καλούνται προς υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτές που εγκρίνονται – καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 104014/212/22.04.2021 (ΦΕΚ 1945 /τ.Β ‘ /14.05.2021) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Έκδοση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, (και εκ) μετατροπής υφισταμένων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 136446/261/24.05.2021 (ΦΕΚ 2308 /τ.Β ‘ /01.06.2021) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 104014/212/22-4-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί έκδοσης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, (και εκ) μετατροπής υφισταμένων.» και είναι οι εξής:

Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (5-θέσιων) ΕΔΧ-ΤΑΧΙ :

Οι έδρες-διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για τις οποίες εγκρίνεται η δυνατότητα χορήγησης νέων αδειών επιβατικών δημοσίας χρήσης καθώς και ο αριθμός ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σύμφωνα με την απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A     ΕΔΡΑ-   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΑριθμός νέων αδειών  που εγκρίθηκαν
1ΚΑΒΑΣΙΛΑδύο (2)
2ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣμία(1)
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣμία(1)
ΓΕΡΑΚΙμία(1)
ΔΑΦΝΗμία(1)
  6 ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑμία(1)
  7 ΚΑΛΥΒΙΑ ΗΛΙΔΟΣμία(1)
8ΚΑΠΕΛΕΤΟμία(1)
9 ΚΕΝΤΡΟμία(1)
10  ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑμία(1)
11 ΜΑΖΑΡΑΚΙμία(1)
12 ΝΗΣΙμία(1)
13  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙμία(1)
14 ΠΛΑΤΙΑΝΑμία(1)
15 ΡΟΒΙΑΤΑμία(1)
16ΧΑΒΑΡΙμία(1)

Β)  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ

      ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ

Οι έδρες- διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για τις οποίες καθορίζεται ο επιμερισμός οχημάτων και εγκρίνεται η δυνατότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας καθώς και ο αριθμός αδειών ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, εκ μετατροπής των ήδη υφιστάμενων αδειών επιβατικών δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) σε επιβατικά δημοσίας χρήσης- ειδικής μίσθωσης (Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ) και σε επιβατικά δημοσίας χρήσης- ειδικής μίσθωσης για την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), σύμφωνα με την απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A     ΕΔΡΑ –  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΑριθμός αδειών  εκ  μετατροπής υφιστάμενων σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘΑριθμός αδειών εκ μετατροπής υφιστάμενων σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ
1ΠΥΡΓΟΣδύο (2) 
ΑΜΑΛΙΑΔΑμία(1)μία(1)
3ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑμία(1)  –
4ΑΝΔΡΑΒΙΔΑμία(1)  –
 5ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑμία(1) –
6ΒΑΡΔΑμία(1) –
ΖΑΧΑΡΩμία(1)  –
8ΚΑΣΤΡΟμία(1)  –

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποκτήσουν νέα άδεια επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12)

1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α’ του ν. 4070/12.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) για καθεμιά άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12). Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ.αυτοκινήτου ταξί.

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του Ν.4070/12)

1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του ν.4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται  (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12). Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ .αυτοκινήτου ταξί.

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο μέχρι την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00:

1. Αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας)

2. Φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί,  μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πληντων δικαιολογητικών 1. και 2. των παρακάτω Α. & Β. ενοτήτων).

Α. Φυσικά πρόσωπα

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του ν.4070/12 (διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ(€5.000) για καθεμία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.

6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Β. Νομικά πρόσωπα

1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.

3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι (διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5. Φορολογική ενημερότητα.                                                  

6. Ασφαλιστική ενημερότητα.

7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) για καθεμία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου.

Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.

8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.

Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (Ε.Δ.Χ. ,Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.

 Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr, και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της.

Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτούμενος με μία (1) συμμετοχή.

Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία (1) άδεια και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία.

Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα επιστρέψει στο σύνολο των αιτούντων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ