Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Για τους δασικούς  χάρτες στην Π.Ε. Ηλείας

Παρατείνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας,  η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηλείας.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 30-12-2021, ημέρα Πέμπτη.

Να αναφερθεί ότι πρόσφατα έγινε τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 27084/12-02-2021 απόφασης Διεύθυνσης Δασών Ηλείας με θέμα ” Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και υποβολή αντιρρήσεων, όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής, προθεσμίας η οποία αρχίζει την 26.02.2021 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 30-12-2021, ημέρα Πέμπτη.». 2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 27084/12-02-2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει».

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ