«Αντί άλλης απάντησης προς τους αγνοούντες τους κανονισμούς και το νομικό πλαίσιο…»

 Η απάντηση του ΥΠ.ΕΣ. στο Δήμο Πύργου, για την αναμετάδοση συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων ζωντανά στο διαδίκτυο

Ο Δήμος Πύργου έχει απευθυνθεί εγγράφως κι επισήμως σε κάθε αρμόδιο φορέα για το θέμα μεταδόσεων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Παραθέτουμε την πιο πρόσφατη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη.

Έγγραφο του Γ.Γ. που ελήφθη χθες  Μεγ. Πέμπτη 29/4/2021 και είναι απάντηση στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7281/2021 προηγούμενο έγγραφο ερώτημα του Προέδρου του Δ.Σ. Πύργου.

Στο έγγραφο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, με το οποίο διατυπώνεται ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων στο διαδίκτυο και τη νομιμότητα κάλυψης σχετικής δαπάνης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 96 του ν.3463/2006 προβλέπεται ρητά μόνο η δυνατότητα κατάρτισης πρακτικών με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής, βίντεο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ειδικότερα, στην παρ. 9 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι: «Οι εργασίες
μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της
επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα
ισχύει από 1.1.2011.». Σε περίπτωση δε πραγματοποίησης συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη μπορεί να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτής. Με αποκλειστική ευθύνη του φορέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η τήρηση πρακτικών.

Σχ. η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) 10. Σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 3 την εν λόγω ΚΥΑ:
«Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, δύναται να
γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική ευθύνη των φορέων του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία eiPresence.gov.gr.

Η δυνατότητα αυτή

Πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ότι η ανωτέρω ενέργεια συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνεπώς οι εκάστοτε υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική υποχρέωση λογοδοσίας, πριν από την επικείμενη επεξεργασία οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό και πριν από την έναρξη της επεξεργασίας, πρέπει να έχουν ρυθμιστεί ζητήματα, ήτοι ενδεικτικά ο καθορισμός της νόμιμης βάσης επεξεργασίας και του σκοπού αυτής, ο προσδιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η διαφύλαξη της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
υπευθύνου επεξεργασίας έναντι των υποκειμένων των δεδομένων, όπως η επαρκής προηγούμενη ενημέρωσή τους και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των δικαιωμάτων τους. Καθώς και να λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη σχετικής προηγούμενης απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα και η ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον Οργανισμό Λειτουργίας. Εν γένει, κατά την άποψή μας, ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να παρέχεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της διαφάνειας και ελέγχου των φορέων δημοσίου τομέα, κρίνεται καταρχήν θεμιτός.

Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάληψη σχετικής δαπάνης, η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχετικό υπηρεσιακό της σημείωμα, αναφέρει τα ακόλουθα: «Βάσει πάγιας νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης είναι αναγκαίο να προβλέπεται η δαπάνη αυτή από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έστω και αν δεν προβλέπεται από συγκεκριμένη διάταξη, να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της υπό κρίσης δαπάνης, ότι πρόκειται για δαπάνη που ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας και ότι η πραγματοποίησή της συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού που αυτή επιδιώκει.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετάζεται, αν υπάρχει συνάφεια μεταξύ της
εντελλόμενης δαπάνης και του σκοπού για τον οποίο αυτή διατίθεται, καθώς και αν το ποσό της
δαπάνης, που πραγματοποιήθηκε, βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ