Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού

Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλείας

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  εξέδωσε  η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής  ειδικότητες:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων (1 άτομο)
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα. (1 άτομο)

Οι προσλήψεις θα γίνουν  για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 3ου Υποέργου «Δαπάνες Αρχαιολογίας» της Πράξης «αποχέτευση λυμάτων των οικισμών Πελοπίου, Πλατάνου, Φλόκα του κεντρικού αποχετευτικού  αγωγού και σύνδεση του με το βιολογικό καθαρισμό  Αρχαίας Ολυμπίας (ΕΕΛ) στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

Θα είναι  χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο efahle@culture.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- Τ.Κ.27065 -ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – υπόψη γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2624022529), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14 έως 20 Απριλίου 2021).

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ