Στο «μικροσκόπιο» οι ανθρώπινες πιέσεις και δραστηριότητες

443

Την πίεση που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στις παραλίες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς θα καταγράψει ο φορέας διαχείρισης του οικότοπου.

Ο μελετητής δεν θα μείνει στην καταγραφή, αλλά με βάση την φέρουσα ικανότητα της οικολογικά ευαίσθητης περιοχής θα πρέπει να προτείνει μέτρα διαχείρισης των επισκεπτών της.

Οι παραλίες για τις οποίες θα εκπονηθεί η σχετική έκθεση είναι: Καλόγρια, Μπούκα, Κέντρο, Φάλαρη, Μπρινιά, Κουνουπελάκι, Γιαννισκάρι. Επίσης, θα συμπεριληφθούν και οι Μπούκα Ελαίας, Γιαννιτσοχώρι, Καϊάφα, Καλό Νερό (που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ίδιου φορέα διαχείρισης). Η μελέτη θα εκπονηθεί από ανάδοχο που θα αναδειχθεί μέσα από διαγωνισμό μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Εκτός από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα μελετηθούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και οι πιέσεις τους στο χρόνο και στο χώρο (π.χ. ένταση, είδος δραστηριότητας, διάρκεια, περιοδικότητα, συγκέντρωση, διασπορά.) Με βάση την φέρουσα ικανότητα θα προταθούν μέτρα διαχείρισης επισκεπτών όπως:

1. Εξειδίκευση των όρων χρονικής πρόσβασης σε κάθε παραλία στη διάρκεια του χρόνου και στη διάρκεια της μέρας,

2. Προσδιορισμός των θέσεων στάθμευσης για την προστασία των αμμοθινικών οικοσυστημάτων και των ορίων ταχύτητας για την προστασία των ειδών πανίδας,

3. Χωρικός και χρονικός προσδιορισμός των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων,

4. Συγκεκριμένοι περιορισμοί σε επί μέρους δραστηριότητες (π.χ είδος, κατεύθυνση και ένταση φωτισμού για λόγους προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, απαγόρευση μουσικής, κλπ),

5. Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων υποδομών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία των παραλιών (π.χ. κάδοι απορριμμάτων, πάσσαλοι για την αποτροπή πρόσβασης τροχοφόρων, οριοθέτηση χώρου στάθμευσης οχημάτων, κλπ.),

6. Αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών ως προς τη δυνατότητα παραμονής ή απομάκρυνσής τους.