Ύστατη προσπάθεια προστασίας χιλιάδων οικογενειών από τη διεκδίκηση της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων Αροανίας Καλαβρύτων

Στην Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών περνά η διαχείριση της περιουσίας όλων των Ιερών Μονών

Ύστατη προσπάθεια για να προστατευτούν χιλιάδες οικογένειες της ευρύτερης περιοχής των κοινοτήτων Κουτσοχέρας, Χειμαδιού και Περιστερίου, από τις διεκδικήσεις της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων Αροανίας Καλαβρύτων  γίνεται αυτές τις ημέρες με μία πρόταση Νόμου η οποία απεστάλη προς τους Ηλείους Βουλευτές.

Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Ιερών Μονών,  περνάει στην Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών και σύμφωνα με το άρθρο 132 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα». Το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιεί την παράγραφο 7 άρθρου 51 ν. 4301/2014 και ουσιαστικά ορίζει ότι Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία των Μονών….. όπως και στην περίπτωση της διεκδίκησης των εκτάσεων της Ρετεντούς από την Μονή Αγίων Θεοδώρων Αροανίας Καλαβρύτων.

Βάση του προαναφερόμενου άρθρου αποστέλλει προς τους Ηλείους Βουλευτές μία πρόταση Νόμου προκειμένου να «λήξει» όσο το δυνατό γίνεται ποιο «ανώδυνα» το ζήτημα της διεκδίκησης περίπου 19.998 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων από τους κατοίκους Κουτσοχέρας, Ελαιώνα, Χειμαδιού και Περιστερίου (Δήμοι Πύργου και Αμαλιάδας).  

Οι τρείς προτεινόμενες λύσεις

Ειδικότερα στην πρόταση Νόμου η οποία απεστάλη προς τους Ηλείους Βουλευτές δίνονται τρείς διαφορετικές – προτεινόμενες λύσεις προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί. Προτείνεται, είτε να αναγνωριστεί νομικά το δικαίωμα της χρησικτησίας και όλοι όσοι εδώ και δεκαετίες έχουν στην κατοχή τους εκτάσεις να μπορούν να τις διεκδικήσουν, είτε οι εκτάσεις αυτές να κηρυχτούν σε απαλλοτρίωση από το Ελληνικό Δημόσιο και  στην συνέχεια να δοθούν στους κατοίκους που επί δεκαετίες καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές προς το Ελληνικό κράτος είτε η Εκκλησία της Ελλάδος να μεσολαβήσει υπέρ των πολιτών προκειμένου να επιτευχθεί η νομότυπη και έγκυρη περιέλευση των ακινήτων σε αυτούς επιβαρύνοντας  τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα το κείμενο το οποίο αποστέλλει αναφέρει μεταξύ άλλων:

1η Εκδοχή

“Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014, επί των ακινήτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου που αναφέρονται στα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του Αρ.8 §2 του Ν.4684/1930 (Α’ 150), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/22.04.1931 (Α’ 328), διαχωριστικά διατάγματα και στους Πίνακες Α – Ε της Σύμβασης της 18.09.1952 (Βασιλικό Διάταγμα της 26.09.1952, Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α’ 161), και τα οποία σύμφωνα με το Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014 συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας κατ’ Αρ.1041 επ. του Αστικού Κώδικα για την κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά από τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών, και ειδικότερα των καλόπιστων νομέων και διακατόχων αυτών που ευρίσκονται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Χειμαδιού (Ρετεντούς), Περιστερίου (Μπεσερέ) και Κουτσοχέρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και κατά τούτο είναι απόλυτα παραδεκτή και νόμιμη η αναγνώρισή τους από οιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και κατά την εκάστοτε οικεία διοικητική ή άλλη διαδικασία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της τακτικής ή και της έκτακτης χρησικτησίας”.

2η Εκδοχή

“Επί των ακινήτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου που αναφέρονται στα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του Αρ.8 §2 του Ν.4684/1930 (Α’ 150), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/22.04.1931 (Α’ 328), διαχωριστικά διατάγματα και στους Πίνακες Α – Ε της Σύμβασης της 18.09.1952 (Βασιλικό Διάταγμα της 26.09.1952, Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α’ 161), και τα οποία σύμφωνα με το Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014 συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να κηρύξει παραδεκτώς και νομίμως αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά την έννοια του Αρ.17 του Συντάγματος και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας υπέρ και προς πλήρη αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών των παρακειμένων Τοπικών Κοινοτήτων και Δήμων, και ειδικότερα των καλόπιστων ιδιωτών νομέων και διακατόχων αυτών που ευρίσκονται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Χειμαδιού (Ρετεντούς), Περιστερίου (Μπεσερέ) και Κουτσοχέρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος”.

3η Εκδοχή

“Αναφορικά με τα ακίνητα των Ιερών Μονών και του Δημοσίου που αναφέρονται στα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του Αρ.8 §2 του Ν.4684/1930 (Α’ 150), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 14/22.04.1931 (Α’ 328), διαχωριστικά διατάγματα και στους Πίνακες Α – Ε της Σύμβασης της 18.09.1952 (Βασιλικό Διάταγμα της 26.09.1952, Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α’ 161), και τα οποία σύμφωνα με το Αρ.51 §7 του Ν.4301/2014 συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να προβεί νομίμως και παραδεκτώς σε διαμεσολαβητικές ενέργειες υπέρ και προς πλήρη αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών των παρακειμένων Τοπικών Κοινοτήτων και Δήμων, και ειδικότερα των καλόπιστων ιδιωτών νομέων και διακατόχων αυτών που ευρίσκονται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Χειμαδιού (Ρετεντούς), Περιστερίου (Μπεσερέ) και Κουτσοχέρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, να έλθει σε επαφή με την Εκκλησία της Ελλάδος και τις κατά τόπον Ιερές Μονές και να μεσολαβήσει υπέρ και για λογαριασμό των ως άνω ιδιωτών προκειμένου να επιτευχθεί η νομότυπη και έγκυρη περιέλευση των καλοπίστως διακατεχομένων ακινήτων σε αυτούς ακόμη και δια της καταβολής τιμήματος που θα προέλθει και θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό».

Τις προτάσεις ακολουθεί και το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης, με στόχο να προχωρήσει όσο το δυνατό πιο άμεσα η διαδικασία.

Οι δηλώσεις των συνηγόρων

Το ζήτημα της διευθέτησης των εκτάσεων για λογαριασμό των κατοίκων έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Παναγιώτης Μπράμος και Νίκος Πατρίκιος. Αναφερόμενος στην ανάγκη προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος ο Π. Μπράμος τόνισε χαρακτηριστικά: «Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται μια ύστατη προσπάθεια για να προστατευτούν χιλιάδες οικογένειες της ευρύτερης περιοχής των κοινοτήτων Κουτσοχέρας, Χειμαδιού και Περιστερίου και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει νόμιμα επί των ακινήτων τους επί εκατό και πλέον χρόνια, αποκαθιστώντας την ιστορική αδικία που διαφαίνεται ότι θα συντελεστεί σε βάρος τους». Από την πλευρά του ο Ν. Πατρίκιος επεσήμανε: «Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης διάταξης και η σημασία της αναγκαίας υιοθέτησής της έγκειται στο ότι επιβεβαιώνει με ρητό και αναντίρρητο τρόπο την ισχύ των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας επί των συγκεκριμένων ακινήτων και με αυτόν τον τρόπο δεν καταλείπει καμία αμφιβολία για τη νομιμότητα της σύστασης και μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών και σε διαχρονικό πλαίσιο από τους κατοίκους της περιοχής».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ