Ίδρυση Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών με έδρα την Ολυμπία

Κατέθεσε χθες προς ψήφιση, στη Βουλή

Τη σύσταση Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, προβλέπει τροπολογία την  οποία κατέθεσε χθες η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νέου θεσμού  είναι η  συνεχής  επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών, που μετέχουν σε αθλητικούς Φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων και τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Ειδικότερα στο άρθρο 6 της τροπολογίας προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι: Το Ι.Ε.Α.Σ. εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι αρμοδιότητες

Το Ι.Ε.Α.Σ.

α) καταρτίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των αθλητικών στελεχών,

β) εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της προκήρυξης συμμετοχής στους επιμορφωτικούς κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεματικές ενότητες,

γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιμορφώνειτα αθλητικά στελέχη,

δ) εισηγείται το ύφος των τελών για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,

ε) καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα αθλητικά στελέχη της χώρας και παρακολουθεί την εξέλιξή τους ανά αθλητική κατηγορία, όπως ανά ομοσπονδία, αθλητικό σύλλογο, οργανισμό, φορέα,

στ) συντάσσει ετήσια έκθεση προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό στην οποία αξιολογεί την εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας και προτείνει αντισταθμιστικές δράσεις, συνεργάζεται με αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς όλων των βαθμιδών ή άλλους φορείς με αρμοδιότητα στον τομέα του αθλητισμού και αξιοποιεί την ετήσια έκθεση, προκειμένου να βελτιωθεί η επιμόρφωση των αθλητικών στελεχών,

ζ) συντάσσει, ανά τριετία, «έκθεση αξιολόγησης» προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό στην οποία αξιολογεί τη γενική εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς και των αθλητικών ομοσπονδιών. Με την τριετή «έκθεση αξιολόγησης» το Ι.Ε.Α.Σ. προτείνει νομοθετικές και οργανωτικές αλλαγές που διασφαλίζουν την περαιτέρω βελτίωση της επιμόρφωσης των αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς και την αξιοποίηση των αθλητικών στελεχών στη γενικότερη πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού,

η) προτείνει στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες στο πεδίο της επιμόρφωσης των αθλητικών στελεχών,

θ) συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημιουργεί σχετικές συνέργειες, τόσο στο πεδίο της επιμόρφωσης αθλητικών στελεχών, όσο και στο πεδίο της ένταξης διακεκριμένων αθλητών στο στελεχιακό δυναμικό του ελληνικού αθλητισμού (dual career),

ι) με την έγκριση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, συντονίζει την τεχνική αξιολόγηση προτάσεων για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.

Οι πόροι του Ι.Ε.Α.Σ.

 α) επιχορηγήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,

β) έσοδα που προέρχονται από χορηγίες πάσης φύσεως,

γ) έσοδα που προέρχονται από δωρεές, κληρονομιές,

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Α.Σ..

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και από άλλους οργανισμούς και φορείς, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή, προς το Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση ή μη εκάστου προγράμματος.

Η οικονομική διαχείριση των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, ήτοι η αποζημίωση του επιμορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ. και η είσπραξη του αντιτίμου συμμετοχής που βαρύνει τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ., ανατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ικανοποίηση Γεωργιόπουλου για Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών

Την ικανοποίησή του για την ίδρυση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών στην Αρχαία Ολυμπία εξέφρασε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο οποίος σε συνεργασία με το Υπουργείο είχε αναλάβει για το θέμα αυτόσχετικές πρωτοβουλίες, από κοινού με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα της Ηλείας ότανστις 2 Απριλίου 2021,με επιστολή που υπέγραφαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη ,πρότειναν ως ιδανική έδρα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχώντην Αρχαία Ολυμπία,πρόταση που ο Υφυπουργός έκανε αποδεκτή. Η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε τόσο μέσα από αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις όσο και με συναντήσεις των κ.κ. Φαρμάκη και Γεωργιόπουλου με τον κ. Αυγενάκη, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Βουλευτών Ηλείας της ΝΔ. Σε δηλώσεις του ο κ. Γεωργιόπουλος τονίζει:

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου που τοΙνστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχώνθα έχει έδρα του και θα λειτουργεί στην Αρχαία Ολυμπία.Η Αρχαία Ολυμπία είναι πλέον και με το νόμο, μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, η έδρα της σπουδαίας αυτής εκπαιδευτικής δομής. Αθλητικά στελέχη από όλη την Ελλάδα θα επιμορφώνονται στην Αρχαία Ολυμπία μέσα από σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτουπου θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ο Δήμος,σε συνεργασία με την Περιφέρεια,θα προσφέρει όλες τις αναγκαίες υποδομές που απαιτούνται προκειμένου το Ινστιτούτο να ξεκινήσει γρήγορα τις εργασίες του. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη που αναγνώρισε τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ολυμπίας ως ιδανικής έδρας ενός τέτοιου Ινστιτούτου. Να τονίσω ότι ιστορικά, είναι η πρώτη δομή παιδείας που εγκαθίσταται στην Αρχαία Ολυμπία και αυτό δικαιώνει τις συντεταγμένες προσπάθειές μαςκαι το σχέδιό μας,από την πρώτη στιγμή της θητείας μας,να καταστεί η Ολυμπία πνευματική εστία και κέντρο παιδείας.

Συνεχίζουμε παράλληλα τις προσπάθειες με το Πανεπιστήμιο Πατρών να λειτουργήσουν και δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αρχαία Ολυμπία.Για το σκοπό αυτό το τελευταίο διάστημα έχουμε δημοσιοποιήσει τις συζητήσεις μας με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την παραχώρηση του παλιού ξενοδοχείου ΑΠΟΛΛΩΝ στο Δήμο, θέμα το οποίο βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ