Έξυπηρετήσεως των πιστών στις ’Ενορίες τό Μέγα Σάββατο καί τό Πάσχα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Λόγω τής πανδημίας τού κορονοϊού

Αγαπητοί μου,

1. Λαβόντες υπ’όψιν το γεγονός τής ύπάρξεως τής πανδημίας τού κορονοϊού καί των αποφάσεων τής Ίερας Συνόδου καί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. Διά τό Μέγα Σάββατον τό πρωί, τήν Ακολουθία τής Αναστασεως καί τήν Αναστάσιμη θεία Λειτουργία, σας γνωρίζω ότι παρέχονται οί εξής δυνατότητες:

Πρώτη. Τό Μ. Σάββατο πρωί οί ιερείς νά μή Λειτουργήσουν. Αλλα νά μείνουν ολη τήν ήμερα νηστικοί, νά κτυπήσουν οί καμπάνες 8.30 τό βράδυ. Νά γίνη ή τελετή τής Αναστασεως στήν αύλή τού Ναού στίς 9 το βράδυ καί νά συνεχισθή ή θεία Λειτουργία μέχρι τίς 10:30. Όπως δηλαδή γίνεται στίς εσπερινές θείες Λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων.

Τό ’ίδιο πρέπει νά κάνουν καί όσοι πιστοί θέλουν νά κοινωνήσουν για το Πασχα σ’αύτήν τήν έσπερινήν αναστάσιμη θεία Λειτουργία ώρα 10 περίπου τό Μ. Σαββατο το βράδυ. Δηλαδή πρέπει νά μείνουν όλη την ημέρα τού Μεγ. Σαββάτου νηστικοί, βεβαίως και χωρίς νερό, καφέ, τσιγάρακ.λ.π.

Δεύτερη. Νά λειτουργήσουν οί ιερείς τό πρωί τού Μ. Σαββάτου κανονικά και το

βράδυ ώρα 8.30 νά κτυπήσουν οί καμπάνες , ώρα 9 να γίνη μονον ή τελετή Αναστασεως στην αύλή τού Ναού καί μαζί μέ όλους τούς πιστούς νά φύγουν καί οί ιερείς καί τό προσωπικό καί νά κλεισθή ή Εκκλησία.  Το πρωί της Κυριακής ώρα 7-10 να γίνει ο Όρθος του Πάσχα και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, στην οποίας δύνανται και πρέπει να συμμετάσχουν οι πιστοί, με τα παιδιά τους, και να κοινωνήσουν αυτοί αλλά και όσοι κοινώνησαν το Μεγ. Σάββατο τό βράδυ κατά την πρώτη περίπτωσί άφοϋ προϋποτίθεται! μετά τά μεσάνυχτα δεν θά φάνε ούτε θά πιούνε κάτι, ή τό Μ. Σάββατο τό πρωΐ κατά την δευτέραν περίπτωσί.

Τρίτη. Νά λειτουργήσουν οί ίερεις τό” Μ. Σάββατο τό πρωΐ καί ή τελετή τής Αναστάσεως καί ή θεία Λειτουργία τού Πάσχα νά μη γίνουν τό Μ.Σάββατο τό βράδυ, άΛΛά νά γίνουν μαζί από ώρα 6:00-10:00 τό πρωΐ τής Κυριακής τού Πάσχα. Καί στήν περίπτωσί αυτή μπορούν βεβαίως νά κοινωνήσουν καί οι πιστός πού έκοινώνησαν τό Μ.Σάββατο τό πρωΐ ή τό βράδυ,, έφ’όσον βέβαια από τής 12 νυκτερινής δεν θά φάνε ούτε θά πιουν κάτι.

2. Ή ταπεινότης μου προτιμά καί συνιστά νά γίνουν οί Ιερές Ακολουθίες ώς έζής:

α. Στους ένοριακούς

Ί. Ναούς: Νά άκολουθηθή ή Δευτέρα ώς άνω περίπτωσις, ώς λύσις οικονομίας μέν γίά τήν περίστασι τής πανδημίας, αλλά π ιό κοντά στήν Ελληνορθόδοξη Παράδοσι καί στά όσα ή Κυβέρνησις καί ή Ιερά Σύνοδος σχετικά άπεφάσισαν. Δηλαδή· Νά γίνη ή θεία Λειτουργία τό Μ. Σάββατο πρωΐ, τό βράδυ 8,30 νά κτυπίσουν οί καμπάνες, ή ώρα 9 νά γίνη μόνον ή τελετή τής Άναστάσεως καί τό πρωΐ τής Κυριακής τού Πάσχα ώρα 7-10 ό Όρθρος τής Αναστάσεως καί ή Πασχάλιος θεία Λειτουργία.

β. Στις Ιερές Μονές: Νά άκολουθηθή ή Τρίτη περίπτωσις. Δηλαδή νά γίνη ή θεία Λειτουργία τό Σάββατο τό πρωΐ, ή δέ Τελετή τής Αναστάσεως, ό Όρθρος καί ή θεία Λειτουργία τού Πάσχα νά τελεσθούν τήν Κυριακή τό πρωΐ ώρα 5-9,30.

3. Τήν εκλογή όμως, στά ποιά άπό τίς ώς άνω δυνατότητες θά προτίμηθή, αφήνω στήν συνεννόησι των Εφημερίων με τούς Έκκλ. ’Επιτρόπους καί μέ τούς ενορίτες τους. Πάντοτε βέβαια μέ τήν τήρησι των μέτρων προστασίας καί στό ώράριο κυκλοφορίας, όπως ορίζει ή Κυβέρνησις.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ