Λύση από την Περιφέρεια για το έργο στο λιμάνι Κυλλήνης

Μετά και το πρωτοσέλιδο θέμα της «ΠΡΩΤΗΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να προσκληθεί ο δεύτερος μειοδότης για την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου, ύψους 4.032.000 ευρώ

Λύση στον κίνδυνο που υπήρχε να χαθεί η χρηματοδότηση των 4.032.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το λιμάνι της Κυλλήνης, έδωσε χθες η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά και το πρωτοσέλιδο θέμα της «ΠΡΩΤΗΣ».

Η Περιφέρεια, προκειμένου να μην χαθεί η χρηματοδότηση για την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου. Αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση της πρόσκλησης του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού. Υπενθυμίζουμε πως ο πρώτος μειοδότης και ανάδοχος του έργου είχε προχωρήσει σε αίτηση  Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου. Την οποία και έκανε αποδεκτή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας.

Συγκεκριμένα, στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:

«Εγκρίνει την εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. Χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00110054, και ειδικότερα να εφαρμοστεί ως εξής:

Α) Να προσκληθεί ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης (δεύτερος) του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υπόψη έργου. Στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» και να του προταθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα πέντε και ενενήντα τρία τοις εκατό (35,93%).

Β) Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω πρότασης στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας προσφέρων και δεν περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης, να προσκληθεί ο επόμενος (τρίτος) κατά σειρά, μειοδότης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υπόψη έργου, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”» και να του προταθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τρία και ενενήντα τρία τοις εκατό (33,93%).

Γ) Για την προσφυγή στην ανοικτή δημοπρασία, κατά τις οικείες διατάξεις, σε περίπτωση που οι ως άνω αναφερόμενες προτάσεις απορριφθούν από τον 2ο και 3ο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, ως αναφέρονται αναλυτικά στα ανωτέρω (Α) και (Β) εδάφια.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά».

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ