Δόμηση έως 186 τετραγωνικά και τέλος οικοδομής έως 5000 ευρώ

Οι τροπολογίες πέφτουν βροχή, στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την ανακύκλωση, που ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του στην Επιτροπή της Βουλής, εισήχθη στην Ολομέλεια την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, προκειμένου να ψηφιστεί στο σύνολο του σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Οι ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση περιλαμβάνονται σε τροπολογία του ΥΠΕΝ με συνολικά 14 πολεοδομικά  άρθρα, η οποία κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Βουλή. Για την εκτός σχεδίου δόμηση, σε συνέχεια των ρυθμίσεων του νόμου του νόμου 4759/2020  που ψηφίστηκε τον  Δεκέμβριο του 2020, θέτοντας  για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων περιορισμούς δόμησης και μεταβατική διετία έως το 2022 για την οριστική κατάργηση της, στη νέα τροπολογία προβλέπεται ότι:

Υπολογίζεται με  μαθηματικό τύπο η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, (ώστε να ξεμπλοκάρει η έκδοση οικοδομικών αδειών, που έχει «παγώσει, λόγω νομοθετικών ασαφειών και διαφορετικών ερμηνειών από τις Υπηρεσίες Δόμησης), ως εξής

-Για οικόπεδα επιφάνειας 2.000 τ.μ η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 186 μέτρα.

-Για οικόπεδα από 1.200 τ.μ και έως 2000 τ.μ η επιτρεπόμενη δόμηση περιορίζεται στα 136 μέτρα από 150 τ.μ

-Σε γήπεδα από 750 τ.μ. έως 1.200 τ.μ, η δόμηση διαμορφώνεται σε 86 τ.μ από 100 τ.μ.

Σχετικά η τροπολογία του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι: «Για το χρονικό διάστημα ισχύος του παρόντος άρθρου, οι αριθμητικοί τύποι βάσει των οποίων υπολογίζεται η μεγίστη επιτρεπόμενη δόμηση για τα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) στα γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου κατοικίας όπως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ.,

β) στα γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων (1200) τ.μ. και μέχρι δύο χιλιάδων (2000) τ.μ., το αναφερόμενο μέγεθος εκατόν πενήντα (150) που λαμβάνεται υπόφη για τον υπολογισμό της μεγίστης επιτρεπομένης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, απομειούται σε εκατόν τριάντα έξι (136) και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:

Ε -1200 Επιφάνεια οικοδομής = 136 + μ2 όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

γ) στα γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) τ.μ. και μέχρι χιλίων διακοσίων (1200) τ.μ., το αναφερόμενο μέγεθος εκατό (100) που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεγίστης επιτρεπομένης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων απομειούται σε ογδόντα έξι (86) και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:

Ε – 750 Επιφάνεια οικοδομής = 86 +        μ2 όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. Οι οριζόμενες κατά περίπτωση πλάγιες αποστάσεις των πέντε (5,00) και δυόμιση (2,50) μ. εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς δεν προβλέπεται διαφοροποίηση από τον ν. 4759/20.»

Τέλος οικοδομικής άδειας 

Επανακαθορίζεται το τέλος με το οποίο επιβαρύνονται οι οικοδομικές άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης βάσει ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ. Το τέλος αυτό καθορίζεται σε 5% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή 5 τοις χιλίοις στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού. Το τέλος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και μπαίνουν όρια, κατ΄ελάχιστον 250 ευρώ και κατά μέγιστο 5.000 ευρώ.

Εισφορά γης σε μετρητά

Προβλέπεται επίσης ότι όλες οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για οικιστική ή άλλες χρήσεις γης, οφείλει να συμμετάσχει με εισφορά γης καθώς και με καταβολή μετρητών για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και άλλων κοινοφελών χρήσεων.

Οδικό δίκτυο και διέλευση οχημάτων 

Περιλαμβάνεται επίσης ρύθμιση για την εναρμόνιση με την νομολογία του ΣτΕ για το κοινόχρηστο οδικό δίκτυο με Προεδρικό Διάταγμα. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται ο συνολικός σχεδιασμός βάσει κριτηρίων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με απόφαση του εκάστοτε δήμου και υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας ορίζεται ως χρονοδιάγραμμα των κριτηρίων αυτών το τέλος του έτους. Κατόπιν κυρώνεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κοινόχρηστος δημοτικός δρόμος με αεροφωτογραφίες της 27ης Ιουλίου του 1977. Μέχρι την κύρωση του συνολικού οδικού δικτύου, μπορεί κατ΄εξαίρεση να γίνεται αναγνώριση δημοτικής ή κοινόχρηστης οδού.

Περιλαμβάνεται επίσης διάταξη για την δημιουργία διόδου για διέλευση οχημάτων μέσα από κοινόχρηστο πράσινο εφόσον δεν υπάρχει άλλο μέσο προσπέλασης ή σε περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σε δρόμο άνω των 150 μέτρων. Προβλέπεται επίσης ο αποχαρακτηρισμός εκτάσεων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου από τα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης μήκους 500 μέτρων από το εθνικό δίκτυο και 250 μέτρων από το επαρχιακό για την εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Τουριστικά καταλύματα

Προβλέπεται η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων με έως 150 κλίνες σε περιοχές γενικής κατοικίας που καθορίζονται από τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, ακόμη και αν η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. Παράλληλα επιτρέπονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και περιβαλλοντικές υποδομές χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ