«Δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων»

Απάντηση Υπουργού Εργασίας σε Κ. Βελόπουλο για συμβασιούχους  στην καθαριότητα κτιρίων ΟΑΕΔ και στην Ηλεία

Το θέμα της ανανέωσης  των  συμβάσεων  των Συμβασιούχων Καθαριότητας των κτηρίων του ΟΑΕΔ και την Ηλεία. Έθεσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυρ. Βελόπουλος, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη.

  Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, πρόκειται για πεντακόσια (500) άτομα τετράωρης απασχόλησης, 24/μηνης διάρκειας. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτηρίων του Ο.Α.Ε.Δ.. Οι συμβάσεις των ως άνω εργαζομένων λήγουν στις 02/07/2021. Ημερομηνία κατά την οποία, δεν προβλέπεται να εκλείψουν οι έκτακτες και επείγουσες περιστάσεις, που η χώρα αντιμετωπίζει στο σύνολό της, λόγω της πανδημίας του ιού «COVID-19». Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία συνολικά του ως άνω προσωπικού καθαριότητας εντός των κατά τόπους κτηριακών δομών του Οργανισμού.

   Σε απάντησή του εξάλλου για το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει τα εξής:

«Οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας της ΣΟΧ1Α/2019 έγιναν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, το οποίο παραπέμπει στα άρθρα 5, 6 & 7 του ΠΔ 164/2004.

Το άρθρο 6 του άνω ΠΔ ορίζει τα εξής :                            

“Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας. Απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας”.

Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων οι οποίες έχουν υπογραφεί στα πλαίσια της ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α/2019.

Σημειώνεται επίσης ότι στην εν λόγω ανακοίνωση έχει ορισθεί καταληκτική ημερομηνία η 2-7-2021 , η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Με το αριθμ. 508/Δ1/145/01-03-2021 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητήθηκε η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριότητας, 4ωρης απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν.4506/2017, προκειμένου ο Οργανισμός να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας των υπηρεσιών του, δεδομένου ότι στις 02-07-2021 λήγουν οι συμβάσεις των ατόμων που απασχολούνται με την καθαριότητα».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ