Πρώτος κύκλος κινητικότητας

Τι αναφέρει σε εγκύκλιο του προς τους δήμους το υπουργείο Εσωτερικών

Εγκύκλιο για την έναρξη του πρώτου κύκλου κινητικότητας 2021. Στο    πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος  Κινητικότητας, απέστειλε στους δήμους το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρθρο 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει) καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους:

α)  για  την  κάλυψη  κενών  θέσεων  του  φορέα  τους  με  μετάταξη και

β) στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Στην εγκύκλιο γίνεται γνωστό ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων έχει αλλάξει.  Πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής. Η  οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ( https://hr.apografi.gov.gr). Διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:

Πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς:

Επισημαίνεται  ότι  οι  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού  υποβάλλουν  απευθείας  στην  εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως  εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους  προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.    

 Δεύτερο στάδιο: Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων:

Τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τα δικά τους αιτήματα καθώς και των εποπτευομένων από αυτά  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Δικαίου,  όπως  επίσης  και  οι  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για  τους  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού  και  για  τα  εποπτευόμενα  από  αυτούς  Νομικά  Πρόσωπα, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, οπότε και αμέσως μετά  την  οριστικοποίησή  τους,  θα  υποβάλλονται  μέσω  της  εφαρμογής  στην  Κεντρική  Επιτροπή Κινητικότητας  (ΚΕΚ).

Επιπλέον,  τα  αιτήματα  των  Ανεξάρτητων  Αρχών  και  των  Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων  δεν  υποβάλλονται  σε  έλεγχο  από  κάποιο  Υπουργείο,  αλλά  οι  φορείς  αυτοί θα οριστικοποιήσουν και θα υποβάλλουν οι ίδιοι τα αιτήματά τους κατά το στάδιο αυτό.

 Τα επόμενα στάδια του Κύκλου Κινητικότητας παραμένουν ως έχουν.

 Υπενθυμίζεται  ότι  η  αιτιολόγηση  του  θα  πρέπει  να  είναι  ειδική  και  εμπεριστατωμένη.

Εξυπακούεται  δε  ότι  στην  περίπτωση  που  ο  φορέας  αιτείται  για  απόσπαση  υπάλληλο κατηγορίας  και  κλάδου/ειδικότητας  που  δεν  περιλαμβάνεται  στις  οικείες  οργανικές  του διατάξεις ή στο ψηφιακό του οργανόγραμμα, εφόσον αυτό δεν έχει αναρτηθεί στο σύνολό του, η  αιτιολόγηση  του  αιτήματος  θα  πρέπει  να  είναι  ιδιαιτέρως  αναλυτική  και  πλήρως τεκμηριωμένη, προκειμένου να στοιχειοθετείται επαρκώς η ανάγκη για απόσπαση υπαλλήλου κατηγορίας και κλάδου που δεν προβλέπεται στις οικείες οργανικές διατάξεις, οπότε βάσει της αιτιολογίας αυτής να δύναται να αξιολογηθεί  το σχετικό αίτημα.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ