Προσβασιμότητα στα κτίρια: στρίβειν διά της παρατάσεως εφαρμογής του ΝΟΚ

Το ελληνικό κράτος προσπερνά την προσβασιμότητα για άλλα δύο χρόνια. Νέα παράταση δόθηκε στην εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Βάσει του οποίου θεσμοθετήθηκαν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό κτιριακό απόθεμα της χώρας. Προκειμένου να  εξασφαλίζεται η πλήρης προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων πολιτών και των πολιτών με αναπηρία. Μία παράταση, που συνοδεύεται με ρόλο ειδικού βάρους για το ΤΕΕ.

Τάκης Αλεξανδράκης: η προσβασιμότητα ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα. Ο συντονιστής του επιστημονικού Forum «Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος» εξηγεί  πως το θεμελιώδες δικαίωμα της προσβασιμότητας τόσο στο κτιριακό απόθεμα της χώρας «πήρε αναβολή για άλλα δύο χρόνια».

Με τις υποδομές της χώρα να καθίσταται ανέτοιμες στις επιταγές του νόμου, η πολιτεία, γλύτωσε με νομοθετικό ελιγμό τύπου «στρίβειν διά του αρραβώνος». Να κυρηχθούν αυθαίρετα τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων που δεν είχαν προσαρμοστεί στον ΝΟΚ. Παράλληλα, αφαίρεσε τα νομικά όπλα από τους θιγόμενους πολίτες, να προσφύγουν κατά του ελληνικού κράτους για την ολιγωρία του. Διεκδικώντας αποζημιώσεις μέχρι τη συμμόρφωση με το γράμμα του νόμου

Τι προβλέπεται

Στο άρθρο 26 του νόμου Ν. 4067 και αφορά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις που έπρεπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε δημόσιο ιδιωτικό κτίριο. Που θα εξασφάλιζαν την πλήρη προσβασιμότητα εμποδιζόμενων πολιτών και πολιτών με αναπηρία θα κηρύσσονταν αυθαίρετο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  Εξαιτίας της δυσκολίας του εγχειρήματος, ο νόμος προέβλεπε περίοδο χάριτος οκτώ ετών για να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές. Με βασική προϋπόθεση πάντα, να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του εκάστοτε κτιρίου από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις. Υπό αυτή την έννοια με την εκπνοή του 2020 θα έπρεπε όλα τα μη προσβάσιμα κτίρια της χώρας να κυρηχθούν αυθαίρετα!

Νέα παράταση

Μετά την παρέλευση της τελευταίας οκταετούς παράτασης, το κράτος βρισκόμενο προ των ευθυνών του και μη έχοντας ενεργήσει επί οκτώ συναπτά έτη. Έτσι ώστε μετά την 1/12/2020 να αποδώσει ένα προσβάσιμο περιβάλλον σε κάθε κάτοικο της χώρας, θεσπίζει και νέας παράταση. Ειδικότερα  με το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις4782/2021 και το άρθρο 210, (ΦΕΚ Α 36/09.03.2021), δόθηκε και νέα παράταση έως τις 31/12/2022!

Καταγραφή από το ΤΕΕ

Παράλληλα δημιουργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας. Της οποίας η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ανατίθεται στο Τ.Ε.Ε. Δημιουργείται επίσης σώμα Ελεγκτών.

Τι προβλέπει το άρθρο 219

Το Άρθρο 210 του ν.4782/2021,  τροποιποιεί το 26 του ν. 4067/2012 «Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα ως εξής.

*Μετατίθεται για την 31η-12-2022 (έληξε 31η-12-2020), η προθεσμία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων για τον ανωτέρω σκοπό διαμορφώσεων΄. Των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών όπου στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Δημόσιες Υπηρεσίες, ο.τ.α., νομικά πρόσωπα κ.α.) ή έχουν χώρους συνάθροισης κοινού. Καθώς και στους λοιπούς μνημονευόμενους χώρους στο άρθρο 26 του ν.4067/2012 (ναοί, θέατρα, τράπεζες κ.α.). Παράλληλα, αναστέλλονται αναδρομικά από την 1η-1-2021 και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι προβλεπόμενες κυρώσεις (ο χαρακτηρισμός των εν λόγω χώρων και κτιρίων ως αυθαιρέτων) υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

*. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες διαμορφώσεις προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα των κτιρίων όπου στεγάζονται οι προαναφερόμενοι δημόσιοι φορείς. Δημιουργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας. Της οποίας η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ανατίθεται στο Τ.Ε.Ε.

*Ορίζεται η 30η-9-2021, ως καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση από τους υπόχρεους στην ανωτέρω πλατφόρμα των στοιχείων των κτιρίων αρμοδιότητάς τους.

*Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης των στοιχείων συνεπάγεται την αναστολή από 1η-1-2021 και μέχρι 31η-12-2022. Των προβλεπόμενων κυρώσεων (χαρακτηρισμός των κτιρίων ως αυθαιρέτων). Καθώς και της υποχρέωσης συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, επιβάλλεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα εν λόγω κτίρια. Ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Τυχόν παράταση των ανωτέρω προθεσμιών καθώς και όλα τα θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας (τεχνικές λεπτομέρειες, κατηγορίες/είδη δεδομένων, τρόπος άντλησης αυτών κ.α.) ρυθμίζονται με κ.υ.α.

* Καταρτίζεται, επίσης, από το Τ.Ε.Ε. και εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας (Μητρώο). Υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Για την υλοποίηση του ελέγχου προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Όσον αφορά στα προαναφερόμενα κτίρια (στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών δημόσιων φορέων).

*Ο έλεγχος προσβασιμότητας πραγματοποιείται, σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία, από Ελεγκτές Προσβασιμότητας. Εγγεγραμμένους στο ανωτέρω Μητρώο (κατά βάση, Ελεγκτές Δόμησης, μηχανικοί του Τ.Ε.Ε. με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων).

*Το Μητρώο υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα που πληροί τους κανόνες και τα πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας. Με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, η δε υλοποίησή του και η τεχνική διαχείριση και συντήρηση αυτού ανατίθενται στο Τ.Ε.Ε.

*Με ΚΥΑ, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας (περιεχόμενο, διαδικασία εγγραφής, τήρησης και πρόσβασης σε αυτό, διαδικασία ορισμού/επιλογής ελεγκτών, κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων του ελέγχου κ.α.). Καθώς και το ύψος και η διαδικασία αποζημίωσης των Ελεγκτών Προσβασιμότητας για τους διενεργούμενους ελέγχους.

*Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους όρους έγκρισης των εργασιών προσβασιμότητας που υλοποιούνται στα προαναφερόμενα κτίρια (κατά βάση απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας).

* Επιτρέπεται, με κ.υ.α., η ανάθεση στο Τ.Ε.Ε. της δημοπράτησης των έργων διαμόρφωσης συνθηκών προσβασιμότητας των υφιστάμενων. Πριν την ισχύ του ν.4067/2012, κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιοι φορείς είτε μεμονωμένων είτε κατά ομάδες.

πηγή: ecopress.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ