Νέοι Αγρότες: Ο τελευταίος γραφειοκρατικός σκόπελος για την υποβολή του αιτήματος εξόφλησής τους

Τη νέα σπαζοκεφαλιά που προκάλεσε η διαδικασία υποβολής του αιτήματος αποπληρωμής των δικαιούχων Νέων Αγροτών επιχειρούν να επιλύσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Από την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις οδηγίες για τη διαδικασία, φτάσαμε στην 5η κατά σειρά τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου 6.1. Για να οδηγηθεί τελικά η Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του υπουργείου να εκδώσει και έναν μίνι οδηγό. Με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που σχετίζονται με το δεύτερο αίτημα πληρωμής των Νέων Αγροτών.

Με δεδομένο ότι ο όγκος πληροφοριών είναι μεγάλος, ανακεφαλαιώνοντας όλες τις αλλαγές, οι δικαιούχοι καλό είναι να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Κατ’ αρχάς, για την έγκριση και καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων υποβάλλουν αντίγραφο της αίτησης πληρωμής (έντυπο αίτησης πληρωμής δικαιούχου). Όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο ή τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου). Συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο δικαιολογητικά και παραστατικά στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά για δικαιούχο φυσικό πρόσωπο περιλαμβάνουν, εν συντομία:

✱ Έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου.

✱ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, που εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Ή βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου.

✱ Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων από την αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολών εργασιών. Συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της κύριας και των δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) για όλα τα έτη από το έτος ένταξης και μετά. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά αυτά καλύπτονται με την εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το gsis.gr.

✱ Φορολογικά στοιχεία.

✱ Όλες τις βεβαιώσεις που έχει λάβει από το ΜΑΑΕ, οι οποίες αποδεικνύουν ότι απέκτησε την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Εντός δύο ετών από την πρώτη του εγκατάσταση και ότι τη διατήρησε μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

✱ Βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ-

«Δήμητρα». Κατά παρέκκλιση είναι αποδεκτή βεβαίωση σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

✱ Εφόσον πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια διατήρησης ή έγγραφο γνωστοποίησης της λειτουργίας αυτής. Η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητά της.

✱ Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ. Εφόσον ο δικαιούχος αιτείται αλλαγή του τραπεζικού του λογαριασμού.

✱ Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 όπου να δηλώνονται σχετικά με τους δικαιούχους ότι α) εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ),

β) δεν υπάρχει εκκρεμής διαδικασία περί ανάκτησης ή άλλης επιβολής κυρώσεων σχετικά με προηγούμενη καταβολή πληρωμής ή περί αθέτησης όρων της πράξης,

γ) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν τηρηθεί οι όροι επιλεξιμότητας και

δ) δεν έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Στην περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr. Η ταυτοποίηση του δικαιούχου γίνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται η θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. «Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η αναζήτηση του ποινικού μητρώου γίνεται αυτεπάγγελτα. Εφόσον η Υπηρεσία διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναζήτησή του. Ωστόσο, για λόγους συντόμευσης της αποπληρωμής, συνιστούμε να προσκομίζεται από τον νέο γεωργό», υπογραμμίζει η υπηρεσία.

Έκθεση ολοκλήρωσης

Σχετικά με την έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου, δεν πρόκειται να αναρτηθεί κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα, και πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

✱ Την κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης του έτους που θεωρείται ως έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

✱ Τις δράσεις και ενέργειες που έγιναν από τον δικαιούχο για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Σε σχέση με την αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης και με βάση το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο.

✱ Αναφορά στην επίτευξη των στόχων και δεσμεύσεων.

✱ Στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων, τροποποιήσεις επιχειρηματικού σχεδίου και ποσού στήριξης που ενδεχομένως έλαβαν χώρα).

Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω πρέπει να αναλύονται σε σχέση με την αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης και με βάση το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο.

Επισημάνσεις

Τέλος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

✱ Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα πληρωμής πριν εγκριθεί αίτημα τροποποίησης.

✱ Όσοι έχουν ολοκληρώσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο σε διαφορετικό έτος από εκείνο που είχαν δηλώσει, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης ή μεταβολής. Όμως, όπως υπογραμμίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, «οπωσδήποτε η αίτηση αποπληρωμής πρέπει να υποβληθεί πριν από την παρέλευση του 4ου έτους (4η επέτειος) από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης».

✱ Σε περίπτωση που ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ποσοτικός και, ενώ έχει δηλωθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό, τελικά επιτυγχάνεται ένα μικρότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση ίσο ή μεγαλύτερο του ελάχιστου απαραίτητου ποσοστού, δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτημα μεταβολής.

✱ Οι Νέοι Αγρότες για τους οποίους δεν είχε ολοκληρωθεί ο επιτόπιος έλεγχος μπορούν να οριστικοποιήσουν το αίτημα πληρωμής.

✱ Σε όσους δεν έχει καταβληθεί η τελευταία δόση, οφείλουν να υποβάλουν ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παραδεκτών αιτήσεων. Με εξαίρεση το έτος επίτευξης στόχων, σε όλα τα υπόλοιπα έτη (άρα και στο 2021, εφόσον το έτος επίτευξης είναι το 2020).

✱ Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής, η αναγνώριση και η εκκαθάριση των δαπανών διενεργείται από τις ΔΑΟΚ.

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ