Νέος εκλογικός νόμος για αυτοδιοίκηση: Εκλογή με 43% και μείωση συμβούλων

362

Εκλογή από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 43%, όριο 3% για την εκλογή συμβούλου, 5ετής θητεία δημάρχου και περιφερειάρχη, μείωση του αριθμού των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, ποσόστωση υποψηφίων τουλάχιστον 40% από κάθε φύλο, εκλογές τον Οκτώβριο με καταρτισμένα ψηφοδέλτια από τις 31 Αυγούστου: Αυτά προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος εκλογικός νόμος για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, ο οποίος τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 18 Μαρτίου.

Αναλυτικά, οι βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο είναι:

– Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023 θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία.

– Μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας και των περιφερειακών συμβουλίων.

– Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43% συν μία ψήφο.

– Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές και ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του.

– Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.

– Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να γίνονται εγκαίρως γνωστοί οι υποψήφιοι στο εκλογικό σώμα.

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Για τον αριθμό των συμβούλων, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής: Ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων και των περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται και διαμορφώνεται με βάση εκείνον που αντιστοιχεί σήμερα στην αμέσως μικρότερη πληθυσμιακή κλίμακα.

Συγκεκριμένα, σε δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από 11 μέλη (από 13). Από 2.001 έως 5.000 κατοίκους 13 μέλη (από 17). Από 5.001 έως 10.000 κατοίκους 17 μέλη (από 21). Από 10.001 έως 30.000 κατοίκους 21 μέλη (από 27). Από 30.001 έως 50.000 κατοίκους 27 μέλη (από 33 για έως 60.000 κατοίκους). Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους 33 μέλη (από 41 για πληθυσμό από 60.000). Από 100.001 έως 200.000 κατοίκους 37 μέλη (από 45 για έως 150.000 κατοίκους). Σε δήμους με πληθυσμό από 200.000 κατοίκους και άνω το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από 41 μέλη, αντί για 49 που ισχύει σήμερα (για πάνω από 150.000 κατοίκους).

Αντίστοιχα, σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 το περιφερειακό συμβούλιο θα έχει 31 μέλη (από 41). Από 300.001 έως 800.000 41 μέλη (από 51). Από 800.000 και άνω 51 μέλη (από 71), ενώ το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής θα αποτελείται από 71 μέλη, δηλαδή 30 μέλη λιγότερα σε σχέση με σήμερα.

Λιγότερα θα είναι και τα μέλη των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όπως μετονομάζονται τα δημοτικά διαμερίσματα. Όσες από αυτές έχουν πληθυσμό έως 300 κατοίκους θα διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

Σε «δημοτικές κοινότητες» μετονομάζονται και τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί – έδρες δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Για την κατάρτιση των συνδυασμών το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

“Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων. Και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και τουλάχιστον σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των δημοτικών κοινοτήτων.

Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:

α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

β) Για τους υποψήφιους συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς. Ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών”.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

Το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα για την κατανομή των εδρών:

“Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

  1. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται. Ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:

α) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και (4) έδρες, αντίστοιχα,

β) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκατρία (13) μέλη, οκτώ (8) και (5) έδρες, αντίστοιχα,

γ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκαεπτά (17) μέλη, δέκα (10) και επτά (7) έδρες, αντίστοιχα,

δ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι ένα (21) μέλη, δεκατρείς (13) και οκτώ (8) έδρες, αντίστοιχα,

ε) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι επτά (27) μέλη, δεκαέξι (16) και ένδεκα (11) έδρες, αντίστοιχα,

στ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα τρία (33) μέλη, είκοσι (20) και δεκατρείς (13) έδρες, αντίστοιχα,

ζ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα επτά (37) μέλη, είκοσι δύο (22) και δεκαπέντε (15) έδρες, αντίστοιχα, και

η) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, είκοσι πέντε (25) και δεκαέξι (16) έδρες, αντίστοιχα”.

Ο υπολογισμός του αριθμού των συμβούλων στους δήμους της Μεσσηνίας έχει γίνει με τον μόνιμο πληθυσμό του 2019.

Ο υπολογισμός του μόνιμου πληθυσμού για τις εκλογές του 2023 θα γίνει με βάση τη φετινή απογραφή.

ΔήμοςΠληθυσμόςΑριθμός συμβούλωνΝέος αριθμός συμβούλωνΣύμβουλοι συμπολίτευσηςΣύμβουλοι αντιπολίτευσης
Καλαμάτας69.84941332013
Μεσσήνης23.48233271611
Τριφυλίας27.3732721138
Πύλου – Νέστορος21.0772721138
Οιχαλίας11.2282721138
Δυτικής Μάνης69452117107

πηγη: eleftheriaonline.gr