Παράταση 90 ημερών των ΚΤΕΟ που έληξαν εν μέσω καραντίνας

405

Ξεκίνησε από χθες και πάλι η λειτουργία τους

Από χθες ξεκίνησε και πάλι η λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε όλη τη χώρα.

Με εγκύκλιο του , το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε για τα ακόλουθα:

Για επιβατικά, δίκυκλα και μικρά φορτηγά δηλαδή με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t, παρατείνεται κατά 90 ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ή περιοδικού τεχνικού ελέγχου εφόσον η συμπλήρωση των 4 χρόνων από την ταξινόμησή τους ή η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους αντίστοιχα είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 31-10-2020 έως και την Κυριακή 17-1-2021.

Επίσης για τα παραπάνω οχήματα παρατείνεται κατά 90 ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 7-11-2020 έως και την Κυριακή 17-01-2020.

Παρατείνεται επίσης κατά 90 ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) ελαφρών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-2020 έως και την Κυριακή 17-01-2021.

Οχήματα για τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. άρση ακινησίας) εντός του χρονικού διαστήματος από Σάββατο 7-11-2020 έως και Κυριακή 17-01-2021  ελέγχονται εμπρόθεσμα (χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους) έως και την 1 Μαΐου 2021.

Διευκρινίζεται ότι όπου παρακάτω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΔΤΕ, νοείται η αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)], χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μιας επιπλέον εβδομάδας. Επίσης, όπου αναφέρεται η ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος.