Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. 1710/07-05-2021 (ΑΔΑ ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9) πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συνολικό ύψος δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των  37.000.000 ευρώ.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.484.138 ευρώ για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και στις 828.047 ευρώ για Συλλογικά Σχήματα.

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης που αφορούν την εξοικονόμηση ύδατος έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του περιβαλλοντικού προφίλ των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς μέσω αυτής θα ενισχυθούν επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές και γενικά εξοπλισμό που αποσκοπεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω ολοκληρωμένων λύσεων άρδευσης (φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωργία ακριβείας κ.α.)

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 4.1.2 υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Κρατικών Ενισχύσεων από 11 Μαΐου  μέχρι και 15 Ιουλίου 2021 και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών.

Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ, για τις συλλογικές επενδύσεις, η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr , στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr ,  του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ηλείας.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ