Ανακοίνωση Προς Δικαιούχους της Δράσης Covid-19 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Διαχειριστική Αρχή

Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η πληρωμή σας από την δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» αποτελεί τελική πληρωμή της πράξης (έργου) σας και υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4712/2020, παρ.1α / ΦΕΚ 146/29.07.2020 (τροποποίηση άρθρου 32 του Ν.4314/2014) στις οποίες εμπίπτει και η συγκεκριμένη Δράση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, Α.Π 453/28.01.2021 Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ΑΔΑ:ΩΣΒΗ7Λ6-Η5Ο), δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του Δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής (για την εν λόγω δράση για φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης) και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής. Οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων παραμένουν σε ισχύ.

Την παρούσα ανακοίνωση οι Δικαιούχοι της Δράσης μπορούν να τη χρησιμοποιούν, εφόσον απαιτηθεί, στις υπηρεσίες έκδοσης φορολογικής (για την εν λόγω δράση για φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης) και ασφαλιστικής ενημερότητας που πρέπει να προσκομίσουν μαζί με άλλα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που για την έκδοση φορολογικής / ασφαλιστικής ενημερότητάς σας απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση από τον ΕΦΕΠΑΕ παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το παρακάτω αίτημα (σχετικό αρχείο) πλήρως συμπληρωμένο στο mail pep@diaxeiristiki.gr.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ