Δικαιώθηκαν πλήρως οι κάτοικοι των Αγίων Θεοδώρων

Μετά την απόφαση Α171/2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Εξεδόθη το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΣτΕ για την οριστική διακοπή λειτουργίας της εταιρείας FARGECO HELLAS

Πλήρη και τυπική επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ της «ΠΡΩΤΗΣ» (5 Φεβρουαρίου) για την απόφαση οριστικής διακοπής λειτουργίας επί της εταιρείας αδρανοποίησης υποπροϊόντων FARGECO HELLAS που λειτουργούσε στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών, είχαμε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου καθώς εξεδόθη το πλήρες κείμενο της απόφασης του Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε η εταιρία κατά της απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας:

«η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της 

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως.

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παράβολου.

Δέχεται την παρέμβαση.

Επιβάλλει στις αιτούσες τη δικαστική δαπάνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ και των παρεμβαινόντων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ».

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ «η Διοίκηση άσκησε τη διακριτική της ευχέρεια κατά την επιλογή της ποινής της οριστικής διακοπής λειτουργίας στηριζόμενη. Προεχόντως, στο πόρισμα του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο προέβη σε διαπίστωση της σοβαρής βλάβης του περιβάλλοντος (υποβάθμιση του αέρα) και σε εκτίμηση του σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία (αυξημένος κίνδυνος καρκινογένεσης) με βάση τις μέγιστες συγκεντρώσεις των πτητικών οργανικών ενώσεων που ανιχνεύθηκαν στην ατμόσφαιρα και οι οποίες συνδέονται με τη λειτουργία της επίμαχης εγκατάστασης.

Κατά την αξιολόγηση της έκθεσης αυτής η Διοίκηση, εξάλλου, συνεκτίμησε και τα συμπεράσματα της από 1.4.2020 τεχνικής έκθεσης περιβαλλοντικών μετρήσεων από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Η οποία προσκομίσθηκε από τις αιτούσες στο πλαίσιο της διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης και κατέληξε στην κρίση, βάσει και της αρχής της προφύλαξης, ότι η συνέχιση της λειτουργίας της επίδικης βιομηχανικής μονάδας υπό τις αυτές συνθήκες επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον και δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η κρίση αυτή δεν κλονίζεται από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, τα οποία εκδόθηκαν μετά την προσβαλλόμενη πράξη [από 20.5.2020

επιστολή του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και επ’ αυτής παρατηρήσεις του επικεφαλής της

επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών], κατά

τρόπον ώστε να αίρεται αντικειμενικά η συνδρομή των ανωτέρω λόγων που συνιστούν, κατά τα εκτιθέμενα στις σκέψεις 5 έως 7 τη παρούσας. Τις νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή της ποινής της οριστικής διακοπής λειτουργίας.

Ως εκ τούτου: H επιβολή της ποινής της οριστικής διακοπής λειτουργίας βρίσκει επαρκές αιτιολογικό έρεισμα στην ως άνω έκθεση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περαιτέρω δε αμφισβήτηση του πορίσματος αυτού και της μεθοδολογίας που ακολούθησε το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν είναι ακουστή. Διότι ανάγεται στην ανέλεγκτη τεχνική και επιστημονική κρίση της Διοίκησης. Εξάλλου, η επιβολή της ποινής αυτής ευρίσκει έρεισμα. Και στο σύνολο των συνθηκών που σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας και, συγκεκριμένα. Στην κατ’ επανάληψη και επί πολλά έτη τέλεση παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον φορέα της μονάδας. Όπως αυτή προκύπτει από την επιβολή πολλαπλών διοικητικών ποινών (προστίμων και προσωρινών διακοπών λειτουργίας) ήδη από το έτος 2012 και στην εκ των υστέρων και συχνά μη πλήρη συμμόρφωση του φορέα στις διαπιστώσεις των ελεγκτικών οργάνων της

Διοίκησης. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, ότι, δηλαδή, δεν συνέτρεξαν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 2 και 3 του ν. 3982/2011, ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα. Χωρίς νόμιμη αιτιολογία και κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Οίκοθεν, όμως, νοείται ότι η Διοίκηση δύναται να επανέλθει και να εξετάσει την αδειοδότηση και επαναλειτουργία της μονάδας. Εφόσον αρθούν οι ανωτέρω λόγοι που οδήγησαν στην οριστική διακοπή της λειτουργίας της».

ΣΕ ΡΑΣΤΕΡ

Κάτοικοι Αγίων Θεοδώρων

«Ήταν ένας αγώνας άνισος αλλά απόλυτα ΔΙΚΑΙΟΣ!!!!»

Οι κάτοικοι των Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, που αγωνίστηκαν από το 2011 για την τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή της, εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Οι άοκνες προσπάθειες των κατοίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου μας για το σεβασμό των νομίμων δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου. Ήτοι του σεβασμού απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της ΖΩΗΣ, της ΥΓΕΙΑΣ και του ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, δικαιώθηκαν πλήρως μετά την απόφαση Α171/2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ορθόν επικράτησε του στρεβλού, παρότι κάποιοι προσπάθησαν να το επιβάλουν στην περιοχή μας. Αδιαφορώντας πλήρως αν πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών οι άνθρωποι που διέμεναν στην περιοχή υπέφεραν επί πολλά έτη.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή απέδειξε πλήρως ότι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ στη Νομιμότητα, στο Περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην Υγεία των πολιτών, αποτελεί ύψιστο καθήκον και Ουδείς δύναται να την παρακάμπτει εξυπηρετώντας οικονομικά, πολιτικά ή άλλα συμφέροντα.

Οι κάτοικοι θέλουμε με το παρόν να ευχαριστήσουμε Θερμά, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Βασίλειο Γιαννόπουλο, για τη σοβαρότητα και το σθένος που επέδειξε στην αντιμετώπιση του θέματος. Την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Για τον τεκμηριωμένο λόγο της, το Πανεπιστήμιο Πατρών, για την επιστημονική του εργασία, την βουλευτή κα. Διονυσία Αυγερινοπούλου, η οποία ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ανέδειξε την σπουδαιότητα του προβλήματος.

Το εισήγαγε προς συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την βουλευτή του Κ.Κ.Ε. κ. Λιάνα Κανέλλη και το ΚΚΕ που κατέθεσαν δυο επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, τον κ. Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος ως υπουργός έπραξε τα αυτονόητα. Τον πολιτικό κόσμο που πήρε θέση Υπέρ του αγώνα μας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Την Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, νυν και προηγούμενη. Όλους τους συμπολίτες μας στην γύρω περιοχή των Λεχαινών και Περιχώρων που έγιναν αποδέκτες προπηλακισμών, απειλών, δυσφημιστικών σχολίων, μηνύσεων και αγωγών από εκπροσώπους και μη της εταιρείας. Τους πολίτες της Ηλείας που είδαν με τεράστια συμπάθεια τον αγώνα μας. Μας συμπαραστέκονταν στο ανηφορικό μας δρόμο. Τις τοπικές εφημερίδες και δημοσιογράφους και γενικά όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες που είχαν αντιληφθεί το τεράστιο πρόβλημα.

Να σημειώσουμε ότι ο αγώνας μας, ήταν ένας αγώνας άνισος αλλά απόλυτα ΔΙΚΑΙΟΣ!!!!

Δόθηκε ενάντια,

➢ σε όλους αυτούς που προσπάθησαν να υποβαθμίσουν ΚΑΙ να χλευάσουν τα αδιάσειστα στοιχεία που υπήρχαν !!

➢ σε όλους αυτούς που προσπάθησαν να διαιρέσουν τους κατοίκους για να ανακόψουν την προσπάθεια τους για επίλυση του προβλήματος!!

➢ σε όλους αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες που επί χρόνια διύλιζαν τον κώνωπα και κατάπιναν την κάμηλο !!

➢ σε όλους αυτούς που επιδεικτικά αδιαφορούσαν για τα παιδιά, την υγεία και την καθημερινότητά μας !!

Ως χωριό αποδείξαμε ότι η προσπάθεια και ο αγώνας για το αυτονόητο, δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη του. Αλλά να δίνεται μέχρι την ευόδωση του. Έχοντας πάντα ως οδηγό μας, το ήθος και τις αξίες που μας διέπουν ως ανθρώπους, ως τοπική κοινωνία!!

Κανείς μας δεν μπορεί να αδιαφορήσει εις το μέλλον μπρος στην συγκάλυψη και την ανομία. Θα έρθει η ώρα που οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

ΕΥΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ!!!».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ