Οι καθηγητές της Γεωπονίας δείχνουν Μεσολόγγι…

471

Αναφέρονται σε «ακαδημαϊκή απομόνωση του τμήματος, έλλειψη μελών ΔΕΠ, διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, απόκλιση μεταξύ του αριθμού των εισακτέων που προτείνει το Τμήμα και του αριθμού των εισαγομένων ετησίως»

Αναμένεται να συμφωνήσουν με τις προτάσεις της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών

Την ξεκάθαρη πρόθεση των καθηγητών του Τμήματος Γεωπονίας Αμαλιάδας να μεταφερθεί το Τμήμα από την Ηλεία δείχνει η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020 του Τμήματος που δημοσιεύτηκε χθες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Έκθεση αναφέρεται σε «ακαδημαϊκή απομόνωση του τμήματος, έλλειψη μελών ΔΕΠ, διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, απόκλιση μεταξύ του αριθμού των εισακτέων που προτείνει το Τμήμα και του αριθμού των εισαγομένων ετησίως».

Χθες, τα μέλη του Τμήματος διαβουλεύθηκαν προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις του στην αναμενόμενη συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών για τις προτάσεις της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν ελήφθη κάποια συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο όλοι συμφώνησαν στα συμπεράσματα της Έκθεσης του Τμήματος. Είναι «κοινό μυστικό» πως τα μέλη ΔΕΠ της Γεωπονίας Αμαλιάδας θα προτιμούσαν να μεταφερθεί το Τμήμα στην Πάτρα, εντός του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανάμεσα στις εναλλακτικές της παραμονής στον Πύργο και της μεταφοράς στο Μεσολόγγι, επιλέγουν το campus του Μεσολογγίου. Η στάση των εκπροσώπων του Τμήματος δηλαδή, στην επερχόμενη συνεδρίαση της Κοσμητεία θα είναι η συμφωνία με τις προτάσεις της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Σε ότι αφορά την Ετήσια Εσωτερική Έκθεση, συντάχθηκε από την ΟΜΕΑ του Τμήματος, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ :

1.            Αγγελική Καυγά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Συντονίστρια)

2.            Βασίλειο Παπασωτηρόπουλο, Καθηγητή

3.            Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

4.            Παντελή Μπαρούχα, ΑναπληρωτήΚαθηγητή

και συνεπικουρήθηκε από την Υποστηρικτική Ομάδα της ΟΜΕΑ, η οποία απαρτίζεται από τους:

1.            Παναγιώτα Παπαπέτρου, Γραμματέα Τμήματος Γεωπονίας

2.            Αναστάσιο Κρόκο, διοικητικός υπάλληλος

3.            Χαραλαμπία Καλοπίση, διοικητικός υπάλληλος

Τα συμπεράσματα και ο σχεδιασμός βελτίωσης έχουν ως εξής:

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Περιλαμβάνει τους συστάσεις των επιτροπών πιστοποίησης και τους ενδεδειγμένους –κατά την άποψη τους Ακαδημαϊκής Μονάδας– τρόπους βελτιώσεων που κρίνονται αναγκαίοι. Επιπλέον, παρουσίαση τους ετήσιας στοχοθεσίας και των δεικτών που θεωρούνται απαραίτητοι, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο, με βάση τους ρυθμούς επίτευξης στόχων κατά την τρέχουσα περίοδο.

protinews

Ποια, κατά την γνώμη τους, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία  του Τμήματος τους, αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;

Το Τμήμα μπορεί και διατηρεί ένα πρόγραμμα σπουδών με τα απαραίτητα βασικά μαθήματα κορμού και αρκετά μαθήματα επιλογής στοχεύοντας στην αρτιότερη και ουσιαστικότερη εκπαίδευση των φοιτητών. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στο τέταρτο & πέμπτο έτος να εκπαιδευτούν σε επιστημονικές περιοχές και σύγχρονα αντικείμενα τους Γεωπονίας.

Το Τμήμα μετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτικής άσκησης» για τους φοιτητές του. Στα πλαίσιο αυτό οι τελειόφοιτοι φοιτητές τοποθετούνται για χρονικό διάστημα τριών μηνών σε ερευνητικά κέντρα, εταιρείες του γεωπονικού κλάδου. Εξοικειώνονται με τους συνθήκες εργασίας και αποκτούν εμπειρίες χρήσιμες για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Σε τους περιπτώσεις συνεχίζουν εκεί την έρευνά τους στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών τους ή για εργασία.

Ως προς τα ερευνητικά αποτελέσματα, παρά τον μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ (8) και την ακαδημαϊκή απομόνωση του Τμήματος, ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά είναι ικανοποιητικός (16).

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (26)

Ο αριθμός δημοσιεύσεων αν μέλος ΔΕΠ είναι στο 2.0 ενώ ο λόγος των αναφορών είναι περίπου 33. Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν μόνο το έτος 2019.

Ως αρνητικά στοιχεία αναφέρονται η ακαδημαϊκή απομόνωση του τμήματος, η έλλειψη μελών ΔΕΠ, διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, η απόκλιση μεταξύ του αριθμού των εισακτέων που προτείνει το Τμήμα και του αριθμού των εισαγομένων ετησίως, ο διαφαινόμενος κίνδυνος από τον περιορισμό των κονδυλίων για τη συντήρηση και ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών.

Ειδικότερα ο μικρός αριθμός των μελών ΔΕΠ και η άμεση μείωση του αριθμού τους, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης τους μέλους, εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή συνέχεια και τη βιωσιμότητα του Τμήματος, τους αναλυτικά τεκμηριώθηκε στο κεφάλαιο 2.

Για την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι ήδη έχουν περιγραφεί παραπάνω, παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται και η οποία αποτυπώνεται σε διάφορους δείκτες (βλ. κεφ. 5. Ερευνητικό-Επιστημονικό έργο) υπάρχουν σοβαροί ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι συνοψίζονται στα παρακάτω:

1.Το Τμήμα βρίσκεται σε ακαδημαϊκή και ερευνητική απομόνωση, καθώς αυτό βρίσκεται στην Αμαλιάδα σε απόσταση 100 χλμ. Από την έδρα του Πανεπιστημίου και 140 χλμ. Από την έδρα τους Σχολής, σε χώρο στον οποίο υπάρχουν μόνο οι βασικές υποδομές για την λειτουργία του (γραφεία, εργαστήρια) χωρίς πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, υπολογιστικό κέντρο κλπ.

2.Με δεδομένο ότι στην Αμαλιάδα δεν εδρεύει κανένα άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Γεωπονίας βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκής ερευνητικής απομόνωσης χωρίς άλλα Τμήματα συγγενούς γνωστικού αντικειμένου και κατά συνέπεια χωρίς τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης επιστημονικών συνεργασιών και ακαδημαϊκών συνεργειών.

3.Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, λόγω τους θέσης του Τμήματος, είναι:

– μη αλληλεπίδραση και ένταξη σε οργανωμένη φοιτητική κοινότητα.

-πλήρης έλλειψη συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης από το κέντρο τους Αμαλιάδας τους το Τμήμα.

-η σίτιση παρέχεται σε μεγάλη απόσταση από το Τμήμα και δεν είναι προσβάσιμη με μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς δεν υπάρχει ανάλογη συγκοινωνιακή γραμμή.

-έλλειψη βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, αίθουσας υπολογιστών κλπ.

-αδυναμία υποστήριξης υγειονομικής περίθαλψης από τους δομές του Πανεπιστημίου Πατρών.

-ανυπαρξία αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

-αδυναμία παροχής οργανωμένης διαμονής των δικαιούχων φοιτητών σε φοιτητικές εστίες.

4.Το Τμήμα αδυνατεί να υποστηρίξει πλήρως τη λειτουργία του καθώς:

-η διοικητική επικοινωνία με δομές του Πανεπιστημίου (π.χ. Κοσμητεία, ΕΛΚΕ, κ.ά.) απαιτεί σε τους περιπτώσεις φυσική παρουσία και μεταφορά εγγράφων τους διεκπεραίωση γεγονός που τη καθιστά δύσκολη.

-η μεγάλη απόσταση από την έδρα του Πανεπιστημίου καθιστά μη ελκυστικό το Τμήμα τόσο τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους όσο και τους ερευνητές για συμμετοχή στα προγράμματα του Τμήματος.

Όλα τα παραπάνω δεν δημιουργούν συνθήκες ίσων ευκαιριών στην ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών του Τμήματος, αλλά αντίθετα δημιουργούν περιβάλλον ακαδημαϊκής απομόνωσης τόσο γι’ τους όσο και για τους διδάσκοντες.

Επιθυμητό είναι το Τμήμα να λειτουργεί ισότιμα με τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τους αρχές ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας που διέπουν το Πανεπιστήμιο και ενταγμένο στον στρατηγικό σχεδιασμό του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί τους ανάγκες του ακαδημαϊκού ρόλου του ενισχύοντας το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο των διδασκόντων και ταυτόχρονα τους σπουδές και την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του.

Το Τμήμα Γεωπονίας είναι πενταετούς φοίτησης, σε λίγα χρόνια θα αξιολογηθεί, υπάρχει ανάγκη για νέες ιδέες και καινοτομίες, για έρευνα. Η θέση του Τμήματος μακριά από την Πανεπιστημιούπολη του Ρίο δυσχεραίνει το έργο και προτείνει την μετακίνηση στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Πατρών, τους αναφέρει και η απόφαση 12/25-6-2020 τους συνέλευσης του Τμήματος.

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία

Ευκαιρία αξιοποίησης αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση των ερευνητικών συνεργασιών του Τμήματος.

Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία να έρθει το Τμήμα σε επαφή με ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα και υπεύθυνους των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών. Ώστε να δημιουργηθούν δεσμοί οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύτερες συνεργασίες και ένταση των προσπαθειών για εξεύρεση χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος αλλά και αποκατάστασης των αποφοίτων του.

Η αποχώρηση μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που αναμένεται να συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια, κάνει ολοένα και περισσότερο εμφανή τον κίνδυνο, το παραμένον προσωπικό να αδυνατεί να καλύψει το σύνολο των τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών.

Εκτός από τη μείωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, η μείωση και του τεχνικού προσωπικού αποτελεί τροχοπέδη στην εύρυθμη ανάπτυξή του. Η προβλεπόμενη για το νέο έτος περικοπή των πιστώσεων, ακόμα και για τα λειτουργικά έξοδα του Τμήματος, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους προσπάθειες».