Ευχαριστήρια επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Μητρόπολη Ηλείας

98

Επιστολή προς την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο οποίος εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Αθανάσιο, τις τοπικές Αρχές τόσο για την θερμή υποδοχή που του επεφύλαξαν και φιλοξενία κατά την πρόσφατη επίσκεψη του από τις  2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην επιστολή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει: «Ίερώτατε Μητροπολΐτα Ηλείας, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητας κύριε Αθανάσιε, χάρις εϊη τή ϋμετέρα Ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεού.

Ευχόμενοι άπό καρδίας υπέρ της κατ’ άμφω ύγείας καί τής ευημερίας τής ϋμετέρας άγαπητής Ίερότητος, γνωρίζομεν αυτή ότι μετά τήν άναχώρησιν ήμών έκ τής Ίεράς Μητροπόλεως Ήλείας καί μέχρι τής α’ άρξαμένου μηνός έπρανματοποιήσαμεν αλλεπαλήλους επισκέψεις εις διαφόρους εύρωπαίκάς χώρας πρός έκπλήροχτιν διαφόρων υποχρεώσεων τής Μητρός Εκκλησίας.

Τούτων όλοκληρωθεισών καί άμα τή αίσια, σύν Θεώ, επιστροφή ήμών εις τά ίδια, στρέφομεν νοϋν, καρδίαν καί γραφίδα πρός ύμάς, φίλτατε άδελφέ, διά νά έκφράσωμεν τήν όλόθυμον ευχαριστίαν ήμών τε καί τής τίμιας ήμών συνοδείας, άμα δέ καί τήν Πατριαρχικήν ήμών ευαρέσκειαν, δι όσα πολλά καί άριστα έβουλεύθητε, έπρογραμματίσατε καί έπετελέσατε μετά τών άξιων συνεργών ύμών εν Κυρίω διά τήν παρ’ ύμίν άπό πάσης άπόψεως καί κατά κοινήν ομολογίαν εύλογημένην έπίσκεψιν ήμών πρό ενός ακριβώς μηνός.

Έπιστρέφομεν νοερώς καί έν προσευχή εις τήν θεοτήρητον Επαρχίαν σας καί ουναντώμεν τό χαρίεν πρόσωπόν σας, θαυμάζομεν τάς καλλονάς τής φύσεως καί τά ιστορικά μνημεία, άπολαμβάνομεν τήν άβραμιαίαν φιλοξενίαν ύμών τε, τών κυρίων δημάρχων καί τών λοιπών άρχών καί σύμπαντος τού ευσεβούς ποιμνίου ύμών, προσκυνούμεν εις ναούς καί μονάς, βλέπομεν τά γινόμενα έργα εις βελτίωσιν τού βιοτικού επιπέδου τού λαού καί δοξολονοΰμεν τόν Θεόν δι’ όσα είδομεν καί ήκούσαμεν, άτινα πάντα δοξάζουν το όνομα τού Πατρός ήμών τού έν τοϊς ούρανοϊς, περιποιούν τιμήν είς τόν άξιον ποιμενάρχην καί επιτρέπουν εις τήν Μητέρα Εκκλησίαν καί τόν έλέω θεού Προκαϋήμενον αυτής νά σεμνύνωνται καί νά καυχώνται ότι τοιαύτα πολλά καί εξαίοια τελούνται αυτόθι καί ότι καί ημείς ήξιώθημεν νά γίνωμεν αιτόπται καί αύτήκοοι μάρτυρες τούτων.

Όθεν, τιμιώτατε άγιε άδελφε’, έπαναλαμβάνοντες τήν ευγνωμοσύνην ήμών διά τήν πρόσκλησιν, τήν δοχήν, τάς περιποιήσεις την προς ημας έπιδειχθείσαν πολλήν αγάπην καί τιμήν, άσπαζόμεθα ύμάς φιλήματι άγιω καί άπονέμομεν ύμίν τε καί συμπάση τή καθ’ ύμας θεοσώστω επαρχία άμεριστον τήν στοργήν καί τήν ευλογίαν τής Αγίας τού Χριστού Μεγάλης ‘Εκκλησίας, έπικαλούμενοι έπί πάντας υμάς την χάριν και το άπειρον έλεος του μεγάλου Θεού των πατέρων ημών».