Στην επιστολή της αναδόχου εταιρεία καταγράφεται μία σειρά από σημαντικές ελλείψεις στη μελέτη

Σταματούν οι εργασίες αναβάθμισης της

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατακόλου

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας έφτασε χθες το έγγραφο της αναδόχου εταιρείας σχετικά με την διακοπή των εργασιών «Αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατακόλου» το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου. Στο σχετικό έγγραφο καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις στη μελέτη του έργου, ενώ γίνεται αναφορά και στην μη πληρωμή της αναδόχου εταιρείας.

  Ειδικότερα στην επιστολής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, η ΑΕΤΕΘ Α.Ε. ανάδοχος του έργου στο λιμένα Κατακόλου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι: «Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 29/06/2022 διακόπτουμε όλες τις εργασίες του έργου: «Αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατάκολου» για τους παρακάτω λόγους:

1ον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η υπαιτιότητα που αποδίδεται στο φορέα κατασκευής και στον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών είναι:

1. Οι παρακάτω ελλείψεις της μελέτης του έργου:

 • Όσον αφορά το κτίριο 1:

Το κτίριο 1 διασπάται δομικά και στατικά σε τρεις συνδεδεμένους μεταξύ τους, άλλα στατικά ανεξάρτητους όγκου.

 • Το κτίριο 1Β παρεμβάλλεται ανάμεσα στους άλλους δύο όγκους και είναι από μεταλλική κατασκευή. Κατασκευάζεται δημιουργώντας ενιαίο φορέα χωροδικτυώματος για την κατασκευή του οποίου δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες καθώς και η τιμολόγηση του χωροδικτυώματος (απαιτείται μελέτη)
 • καθυστέρηση από την ΔΕΔΔΗΕ για την αποξήλωση του υπογείου δικτύου ρεύματος το οποίο βρέθηκε κατά την καθαίρεση του πρώην κτιρίου «Τουριστικό Περίπτερο» και το οποίο μεταφέρθηκε στις 30/5/22
 • Όσον αφορά το κτίριο 2 (Schengen):
 • Απαιτείται εκπόνηση νέας μελέτης για το κτιρίου Schengen (οσον αφόρα τη θέση του στον λιμένα καθώς και την εσωτερική του διαρρύθμιση) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 για την υλοποίηση του συστήματος εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ) στα θαλασσ.α Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.)

Όσον αφορά το κτίριο 3:

Δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου:     .

 • Οι εργασίες καθαίρεσης και αποξήλωσης των υπάρχοντων υλικών στην παλαιά αποθήκη απεντομωτηρίου (ενέργειες από την Δ.Τ.Ε.ΠΕ Ηλείας, εντολή εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών και έγκριση πρόσθετης επείγουσας εργασίας)
 • Οι αγκυλώσεις των νέων ράβδων εντός των υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα)
 • Ο ειδικός σίδηρός οπλισμός για την κατασκευή μανδύων για το εκτοκξευόμενο σκυρόδεμα
 • Οι ηλοι για την κατασκευή της σύμμικτης πλάκας του παταριού

Δεν περιλαμβάνονται στην μελέτη τα παρακάτω σχέδια:

 • μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών πινάκων
 • σχέδιο παθητικής πυροπροστασίας
 • κατακόρυφα διαγράμματα δικτύων αποχέτευσης- ύδρευσης- πυρόσβεσης
 • δεν απεικονίζεται η θέση της δεξαμενής πυρόσβεσης και του πυροσβεστικού συγκροτήματος
 • ασυμφωνία μεταξύ των αρχιτεκτονικών σχεδίων (A10) και των στατικών σχεδίων (ΣΙ &Σ1′). Στην σκάλα παταριού στην κάτοψη το ρίχτι της σκάλάς το δείχνει 25cm στην λεπτομέρεια 17cm.
 • Όσον αφορά το Περιβάλλοντα Χώρο:

Η μελέτη δεν προβλέπει την σύνδεση των κτιρίων με τα υφιστάμενα δίκτυα της πόλης όπως:

 • Δίκτυο ύδρευσης

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των Η/Μ Εγκαταστάσεων η εξυπηρέτησης των αναγκών των κτιρίων θα γίνει από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Για να γίνει η σύνδεση του κτίριού (Schengen) με το δίκτυο της πόλης απαιτείτε νέα μελέτη για την τροφοδότηση τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντα χώρου

 • Δίκτυο αποχέτευσης Λυμάτων- Όμβριων

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των Η/Μ Εγκαταστάσεων τα λύματα των κτιρίων, επειδή η απόσταση του αγωγού αποχέτευσης με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης είναι πολύ μεγάλη με ανάποδη κλίση, θα οδηγηθούν με κατάλληλη αντλία ακαθάρτων μέσω εξωτερικού δικτύου στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνει μελέτη αποχέτευσης λυμάτων (για να συνδέσει τα κτίρια με το δίκτυο της πόλης) και μελέτη αποχέτευσης όμβριων για τον περιβάλλοντα χώρο.

 • Δίκτυο Ισχυρών Ρευμάτων

Απαιτείται μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων περιβάλλοντα χώρου (φωτισμού)

Η μελέτη που δημοπρατήθηκε το έργο είναι σε στάδιο προμελέτης (για να εκδοθεί η άδεια δόμησης) χωρίς απαλλαγή από υποσταθμό και χωρίς έγκριση πυροσβεστικής και δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και πίνακες τελειωμάτων για την κατασκευή του έργου.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία τεχνικές περιγραφές και σχέδια πυροπροστασίας για όλα τα κτίρια.

Δεν υπάρχουν κατακόρυφα διαγράμματα ασθενών ρευμάτων για όλα τα κτίρια

Τα κτίρια δεν έχουν πάρει απαλλαγή υποσταθμού από την ΔΕΗ. Προφορικά η ΔΕΗ μας ανακοίνωσε ότι χρειάζεται Υποσταθμός (Μελέτη – Κατασκευής)

Δεν έχουμε λάβει ειδική εντολή για μελέτη και κατασκευή αρχιτεκτονικού φωτισμού των κτηρίων και κήπων του Π/Χ καθώς και μελέτη απορροής υδάτων που δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη αλλά απαιτούνται για την ορθή ολοκλήοωση του έργου, (άρθρο 7.4.7 ΕΣΥ) 

2. Η καθυστέρηση εξόφλησης πληρωμής της 2ης Πιστοποίησης συνολικού ποσού 40.176, 85€ (με Φ.Π.Α), η οποία κατατέθηκε με αρ. Πρωτοκόλλου 147225/4367/07-09 2021 στην Υπηρεσία σας, ξεπέρασε την προθεσμία των δύο μηνών που ορίζει ο Νόμος [άρθρο 152 παράγραφος 9 του Ν. 4412/2016 «κωδικοποίηδη νομοθεσίας δημοσίων έργων»].  Ο εν λόγω λογαριασμός εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία την 27-09-2021……».

«Σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016, σας δηλώνουμε ότι προβαίνουμε στη διακοπή των εργασιών κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατάκολου» για λόγους που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κύριου του έργου.

Επίσης, στην παράγραφο 9 άρθρου 152 του Ν4412/2016 αναφέρεται ρητά πως σε περίπτωση που η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει πέρα του διμήνου από την υποβολή του, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Κατόπιν τούτου, αιτούμαστε τους τόκους υπερημερίας που αντιστοιχούν στον ανεξόφλητο ποσό του 2ου λογαριασμού του έργου, έως την ημέρα πληρωμής του, οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ 166/2003 (ΦΕΚ A’38), άλλως το εκάστοτε ισχύον για τις οφειλές των ιδιωτών επιτόκιο υπερημερίας και σας δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε έναντι καταβολή θα καταλογισθεί σύμφωνα με το άρθρο 423 Α.Κ.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή ζητάμε την αποδοχή της» καταλήγει η επιστολή διακοπής εργασιών της ΑΕΤΕΘ.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ