«Τρέχει» το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο ποταμό Αλφειό, προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ, από την ΠΔΕ

193

Πως καθαρίζεται ο Αλφειός

Ποιες εργασίες έχουν εκτελεστεί και ποιες ακολουθούν

Να απευθύνονται στους Προέδρους των Κοινοτήτων οι κάτοικοι των παρόχθιων περιοχών

Ένα μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο ποταμό Αλφειό, προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ, «τρέχει» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021».

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου έχουν εκτελεστεί εργασίες έως τώρα στις θέσεις: Αρχαία Ολυμπία, Λούβρος, Λιναριά, Καλυβάκια, Ανάχωμα Αλφειού, Παπαδού, Κύπρος και Εκβολές Αλφειού. Εκτός από τις ανωτέρω θέσεις έχουν εκτελεστεί εργασίες και στις θέσεις Γέφυρα Αλφειού (Εθνική Οδός Κυπαρισσίας – Πύργου) και θέση Ράσσα. Απομένουν γύρω στις 10 θέσεις ακόμα, ενώ οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι με λιθοριπές.

Παράλληλα, θα γίνουν και νέες παρεμβάσεις στα Καλυβάκια και στη Λιναριά το καλοκαίρι γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις προσχώσεις.

Να απευθύνονται στους Προέδρους των Κοινοτήτων οι κάτοικοι

Ως όχημα ένταξης του έργου ήταν ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας, οπότε δόθηκε αρχικά βαρύτητα σε ότι επηρεάζει τον αρχαιολογικό χώρο. Αλλά θα γίνουν παρεμβάσεις και σε θέσεις που θα υποδείξουν οι κάτοικοι των χωριών. Ειδικά, σε ορισμένες παρόχθιες περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τον κίνδυνο να «καταπιεί» το ποτάμι τις περιουσίες τους. Σε επικοινωνία της «ΠΡΩΤΗΣ» με υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η ενημέρωση που είχαμε είναι πως οι κάτοικοι των χωριών θα πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της κάθε Κοινότητας ώστε να μαζευτούν τα αιτήματα και μέσω των τοπικών Προέδρων να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Καταγγελίες για παράνομες αμμοχαλικοληψίες

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως στα πλαίσια του ρεπορτάζ δεχθήκαμε καταγγελίες πως υπάρχουν παράνομες αμμοχαλικοληψίες κατά την εκτέλεση του έργου. Καταγγελίες που πρέπει να ελεγχθούν.

Η Τεχνική Περιγραφή του έργου

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων πρόκειται να εκτελεσθούν στον ποταμό Αλφειό της Π.Ε. Ηλείας ως συνέπεια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού, εκ των οποίων δημιουργήθηκαν σε συνέχεια ακραίων καιρικών φαινομένων (έξαρση αυτών 10-12/12/2021) πλημμυρικά φαινόμενα στη κοίτη του ποταμού. Η στάθμη των υδάτων του ποταμού ανήλθε σε ανώτατα επίπεδα για την τελευταία 10ετία τουλάχιστον και είχε ως αποτέλεσμα βλάβες σε αναχώματα εντός της κοίτης και στα όρια αυτής, υπερχείλιση, βλάβες στα συρματοκιβώτια, αποκλεισμό οικισμών λόγω πλημμύρας του όμορου οδικού δικτύου, αποκλεισμό των αγροτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής και συνθήκες επικινδυνότητας της προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας . Λόγω των ανωτέρω αναφερομένων, της καθημερινής παρατήρησης της στάθμης των υδάτων, και του γεγονότος ότι υπάρχουν οικισμοί και οικονομικές δραστηριότητες σε επίπεδο χαμηλότερο της στάθμης του ποταμού, είναι αναγκαία η υλοποίηση των εργασιών του παρόντος έργου σε χρόνο άμεσο για την αντιμετώπιση επειγόντων /επερχόμενων πλημμυρικών φαινομένων της χειμερινής και μη περιόδου και της αναγκαιότητας άρσης συνθηκών επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή διέλευσης του ποταμού Αλφειού.

Επισημαίνεται ότι και στην εαρινή περίοδο, η στάθμη του ποταμού ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα (τουλάχιστον έως τον Ιούνιο) λόγω υγροποίησης των πάγων στους ορεινούς όγκους της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

-Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που εντοπίζονται πλησίον των κάτωθι θέσεων (οι συντεταγμένες δίνονται «κεντροβαρικά»):

-Απομάκρυνση– καθαρισμός βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης στις ανωτέρω θέσεις.

-Καθαρισμός τεχνικών από βλάστηση, φερτά υλικά και απορρίμματα στις ανωτέρω θέσεις.

-Αποκατάσταση δικτύων αποστράγγισης από τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διατομών.

Για τις ως άνω εργασίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και οριοθέτηση, βάσει της Υ.Α. με αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ’ υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτές θα διαμορφωθούν στις ανωτέρω θέσεις αλλά και σε παρακείμενες αυτών στον ποταμό Αλφειό.