Στον… αέρα 37 υποψήφιοι φοιτητές της Μουσειολογίας!

Δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις από 19 έως 31 Μαΐου

Δεν γνωρίζουν εάν θα λειτουργεί το Τμήμα το νέο ακαδημαϊκό έτος

37 υποψήφιοι για εισαγωγή στη Μουσειολογία Πύργου μέσω κατατακτήριων εξετάσεων βρίσκονται στον αέρα, καθώς δεν γνωρίζουν ακόμα εάν το Τμήμα θα υπάρχει ή όχι το νέο ακαδημαϊκό έτος! Συγκριμένα, μετά την απόφαση του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, οι διαδικασίες διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων θα γίνουν από 19 έως 31 Μαΐου και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020).

Αίτηση για εισαγωγή στη Μουσειολογία μέσω κατατακτήριων είχαν κάνει 37 Ηλείοι φοιτητές οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες καλούν συνεχώς τους υπεύθυνους του Τμήματος για να μάθουν ένα θα δώσουν εξετάσεις. Η απάντηση είναι φυσικά θετική σύμφωνα με τη νομοθεσία, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει εάν στις 15 Μαΐου που θα ανακοινωθεί το νέο μηχανογραφικό η Μουσειολογία θα υπάρχει! Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών οφείλει να διενεργήσει τις εξετάσεις και να προσφέρει κάθε μέσο που απαιτείται για την πραγματοποίησή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ:

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό.

5. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν  από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ