Λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών

Επείγουσα οδηγία:

Την άμεση σύσταση και ενεργοποίηση των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για την ελεγχόμενη θήρα των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προάσπισης της δημόσιας υγείας προβλέπει επείγουσα οδηγία-έγγραφο του Υφυπουργού ΠΕΝ, Γ. Αμυρά. Προς όλες τις Δασικές Υπηρεσίες και τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Όπως τονίζεται στο έγγραφο, παρά τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, Όπως η αυξημένη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε δραστικά ο πληθυσμός των αγριόχοιρων. Ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή γι’ αυτό οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εντέλλονται να ενεργοποιήσουν άμεσα το πλαίσιο που καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΝ. Να λειτουργήσουν πάραυτα τα προβλεπόμενα συνεργεία δίωξης και τις ομάδες κυνηγών.


Ασφάλεια

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου. Δεδομένου ότι το θέμα δεν είναι αμιγώς αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των Δασικών Υπηρεσιών με τις Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α, την Ελληνική Αστυνομία και τις λοιπές κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς. Κι όπου κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή τους. Ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.

Επίσης, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων προσέγγισης αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κρίνει απαραίτητο να ληφθούν τα εξής συνοδευτικά μέτρα:

Οι συναρμόδιες Υπηρεσίες και οι φορείς θα πρέπει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Να μεριμνήσουν για τη λήψη συνοδευτικών μέτρων, ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών. Ώστε να περιορίσουν ή και να εξαλείψουν τις αλληλεπιδράσεις των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών με τον άνθρωπο. Μέσα στις κατοικημένες περιοχές, τα οποία θα περιλαμβάνουν ιδίως:

  • Την απαγόρευση χορήγησης τροφής με την έκδοση σχετικών «Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων» (Δ.Α.Δ.). 
  •  Την τοποθέτηση ειδικών κάδων απορριμμάτων (ασφαλείας) στις περιοχές που παρατηρούνται συχνές αλληλεπιδράσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιθεωρηθούν οι υπάρχοντες κάδοι στην περιοχή. Να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες όπου αυτό απαιτηθεί.
  • Τον περιορισμό του χρόνου έκθεσης υπολειμμάτων τροφής εκτός κάδων, με τη συστηματική και έγκαιρη περισυλλογή τους (εντατικοποίηση περισυλλογής – ενημερώσεις δημοτών).
  • Τη βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους που υπάγονται αντίστοιχα στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας, κυρίως στις περιοχές που έχουν παρατηρηθεί διελεύσεις αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.
  • Την τοποθέτηση σε επιλεγμένες θέσεις ειδικές προειδοποιητικών πινακίδων (οδικής σήμανσης) για τη μείωση των ορίων ταχύτητας και την πιθανή αλληλεπίδραση οχημάτων με αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών για τον περιορισμό του κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων.
  • Την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών, με την διάθεση μέσων μεταφοράς, την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (αναισθητικά όπλα, παγίδες σύλληψης κλπ), καθώς και τη συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών για την οργάνωση του κατά περίπτωση σχεδιασμού.dasarxeio.com           

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ