Δηλώσεις παραμονής ή όχι των εκπαιδευτικών στα 50 νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Από το Υπουργείο Παιδείας

Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς   που υπηρετούν στα  50 σχολεία, τα οποία έγιναν Πρότυπα και Πειραματικά (με πρόσφατη απόφαση)  να καταθέσουν αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμία της παραμονής τους ή όχι στο σχολείο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 15 και 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111), εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικότερα:

α) Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη του χαρακτηρισμού του σχολείου (έως και τη Δευτέρα 24-5- 2021) στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. δια του Διευθυντή ή Προϊστάμενου του νεοχαρακτηρισθέντος σχολείου Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ.

β) Την επομένη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων , ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του σχολείου συμπληρώνει τους επισυναπτόμενους συγκεντρωτικούς πίνακες σε μορφή ecxel με τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται την παραμονή τους με διετή θητεία στο νεοχαρακτηρισθέν σχολείο ή την αποχώρηση τους από αυτό. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του σχολείου αποστέλλει στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ υπογεγραμμένους τους ανωτέρω πίνακες σε μορφή excel και σε αρχείο pdf.

Η  παρ. 15 και 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, προβλέπει τα εξής:

  • Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη του χαρακτηρισμού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ. ή στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί.

Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η Π.Ε.Π.Π.Σ. στην οικεία Π.Δ.Ε., η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η Π.Ε.Π.Π.Σ. ή ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος του σχολείου, κατά περίπτωση, υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς της παρούσας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών όλων των σχολείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών για διετή θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο τελευταίο έτος της θητείας τους για την εκπαιδευτική, διδακτική και υπηρεσιακή τους επάρκεια, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20.

Αξιολογούνται, επίσης για την επιστημονική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση, το επιστημονικό-συγγραφικό τους έργο και την υπηρεσιακή κατάσταση, διδακτική εμπειρία και καθοδηγητικό έργο σύμφωνα με τις περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 5.

Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 3 του άρθρου 20 καθορίζονται οι αξιολογικές μονάδες, που αποδίδονται στα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.

Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία της αξιολόγησης και ανανέωσης της θητείας των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 20.

  • Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ