Η ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι διορισμένη από τον Υπουργό Παιδείας και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας

Η τελική απόφαση για την κατάργηση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ηλεία θα είναι πολιτική

Τις τελευταίες ημέρες διακινείται ως πληροφορία στην Ηλεία πως στην κατάργηση (ή συγχώνευση) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ηλείας δεν θα έχει το τελικό λόγο το υπουργείο Παιδείας, αλλά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Δηλαδή, η απόφαση δεν θα είναι πολιτική, αλλά κάποιας… «ανεξάρτητης» αρχής. Ουδέν ψευδέστερο.

Η απόφαση θα είναι πολιτική, καθώς σύμφωνα με τον Νόμο 4653/2020 με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», η ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται!

Όπως ξεκάθαρα αναφέρει το Άρθρο 7 του 4653/2020 για τις Αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.:

«Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, το Ανώτατο Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση,

β) τις προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το κάθε Α.Ε.Ι.,

γ) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους,

δ) προτάσεις για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,

ε) προτάσεις και μέτρα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι».

Κομματικά διορισμένο όργανο

Η αποκαλούμενη ανεξάρτητη αρχή είναι ακόμα ένα κομματικά διορισμένο όργανο, όπως η προηγούμενη με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.). Η Α.ΔΙ.Π. ήταν κομματικά διορισμένη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΘ.Α.Α.Ε. κομματικά διορισμένη από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Όπως αναφέρει το  Άρθρο 1 του Νόμου 4653/2020: «Η ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και μετονομάστηκε σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» («Α.Δ.Ι.Π.»).

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μετονομάζεται σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με διεθνή ονομασία «Hellenic Authority for Higher Education» (H.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας».

Και όπως επίσης ξεκάθαρα αναφέρεται στο Άρθρο 3: «Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Ο Πρόεδρος επιλέγεται με απόφαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής, κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος διορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Το Ανώτατο Συμβούλιο

Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελείται από τους εξής:  Καθ. Περικλής Μήτκας (Πρόεδρος), Καθ. Γεώργιος Χρούσος (Αντιπρόεδρος), Καθ. Άγγελος Χανιώτης (Μέλος), Καθ. Χρυσα Κουβελιωτου, (Μέλος), Καθ. Γεώργιος Δουκίδης (Μέλος).

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ