Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Καταχώρησης νέων αγροτικών προϊόντων στο μητρώο Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Ι.Π.

Την διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «διαδικασίας καταχώρησης νέων αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) και ορεινών περιοχών της ΕΕ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά την «Διερεύνηση προϋποθέσεων λήψης σήματος για 10 αγροτικά προϊόντα», ΠΥ 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το δεύτερο την «Υλοποίηση διαδικασιών καταχώρησης Διαδικασίες καταχώρησης νέων αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και Ορεινών Περιοχών της Ε.Ε.», ΠΥ 136.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται συνολικά στους  34 μήνες. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: 155763) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 πμ και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 31/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η απόφαση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 06/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών. Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ