Μελέτη για υποστήριξη της χρήσης υδρογόνου

Στη Δυτική Ελλάδα

Εχει προταθεί από τον διαχειριστή η κατασκευή 208 χιλιοµέτρων δικτύου χαµηλής πίεσης 4 bar στην επόµενη πενταετία στις πόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου

Την εκπόνηση µελέτης για την εκτίµηση του κόστους και των οφελών που θα προκύψουν από την επέκταση του φυσικού αερίου στη ∆υτική Ελλάδα και σε άλλες περιοχές προωθεί η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.

Μια νέα παράµετρος που θέτει η ΡΑΕ είναι ότι οι νέες υποδοµές θα πρέπει να υποστηρίζουν τη µεταφορά υδρογόνου ή/και βιοαερίων. Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση της αρχής, µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης του εθνικού συστήµατος φυσικού αερίου για την περίοδο 2021- 2030 κρίθηκε αναγκαία η επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας µέσω αγωγών υψηλής πίεσης, και ιδίως την ∆υτική Ελλάδα (Πάτρα, Ιωάννινα), στο πλαίσιο της χρήσης του φυσικού αερίου ως καύσιµο-γέφυρα προς την πράσινη ανάπτυξη, όπως προδιαγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ).

Η ΡΑΕ επιθυµεί να έχει εικόνα για το κόστος και τα οφέλη που συνεπάγεται µια τέτοια επένδυση. Γι’ αυτό και αποφάσισε την διερεύνηση των εναλλακτικών τροφοδοτήσεων σε περιοχές που απέχουν από το υφιστάµενο σύστηµα, καθώς θεωρεί ότι µε δεδοµένη την ευρωπαϊκή πολιτική, οι επενδύσεις σε υποδοµές φυσικού αερίου πρέπει: α) να λάβουν χώρα τα αµέσως επόµενα χρόνια, προκειµένου να υπάρχει επαρκής χρόνος απόσβεσής τους, και β) να υποστηρίζουν τη µεταφορά υδρογόνου ή/και βιοαερίων.

Στο πρόγραµµα Ανάπτυξης της εταιρείας «∆ηµόσια Επιχείρηση ∆ικτύων ∆ιανοµής Αερίου Ανώνυµη Εταιρεία» (∆Ε∆Α) για το δίκτυο διανοµής Λοιπής Ελλάδας της περιόδου 2021-2025, έχει προταθεί από τον διαχειριστή η κατασκευή 208 χιλιοµέτρων δικτύου χαµηλής πίεσης 4 bar στην επόµενη πενταετία στις πόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου, η τροφοδότηση των οποίων θα γίνει µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG).

Η ∆Ε∆Α εκτιµά ότι οι συνολικές διανεµόµενες ποσότητες φυσικού αερίου στην πενταετία 2021-2025 θα ανέλθουν σε 115.980 MWh για τους οικιακούς, 47.252 MWh για τους εµπορικούς και σε 111.757 MWh για τους βιοµηχανικούς τελικούς πελάτες.

Στο εγκεκριµένο πρόγραµµα που δηµοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης τον προηγούµενο Μάρτιο, αναφέρεται ακόµα ότι για την Πάτρα σχεδιάζονται 120 χλµ. χαµηλής πίεσης για 6.908, για το Αγρίνιο 72 χλµ. για 3.247 συνδέσεις και 16 χλµ. χαµηλής πίεσης για 754 συνδέσεις.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ